Begroting 2019

Taakveldenbegroting

In het vernieuwde BBV is bepaald dat het college de begroting (en jaarrekening) opstelt aan de hand van bij ministeriële regeling vast te stellen taakvelden. Een taakveld is een eenheid waarin de programma's worden onderverdeeld. Hieruit vloeit voort dat in de begroting een totaaloverzicht moet worden opgenomen met de geraamde baten en lasten per taakveld. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting en de uitoefening van de autorisatiebevoegdheid van de gemeenteraad.

In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van de taakvelden (exclusief de bedragen in de financiële positie).

Nr.

Doel

Begroot Lasten

Begroot Baten

Begroot Saldo

0.1

Bestuur

1.978.236

0

1.978.236

0.2

Burgerzaken

1.115.808

-610.750

505.058

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.493.685

-150.380

1.343.305

0.4

Overhead

13.824.469

-161.265

13.663.204

0.5

Treasury

162.664

-279.781

-117.117

0.61

OZB woningen

580.900

-8.636.000

-8.055.100

0.62

OZB niet-woningen

-2.590.800

-2.590.800

0.64

Belastingen overig

2.525.400

-4.797.300

-2.271.900

0.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-59.692.000

-59.692.000

0.8

Overige baten en lasten

171.285

171.285

Totaal 0 Bestuur en ondersteuning

21.852.447

-76.918.276

-55.065.829

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.149.472

-35.000

2.114.472

1.2

Openbare orde en veiligheid

908.532

-36.600

871.932

Totaal 1 Veiligheid

3.058.004

-71.600

2.986.404

2.1

Verkeer en vervoer

5.221.425

-115.400

5.106.025

2.2

Parkeren

40.933

40.933

2.5

Openbaar vervoer

0

Totaal 2 Verkeer,vervoer en waterstaat

5.262.358

-115.400

5.146.958

3.1

Economische ontwikkeling

811.048

811.048

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.502.383

-2.549.233

-46.850

3.3

Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen

188.074

-20.000

168.074

3.4

Economische promotie

289.751

-213.600

76.151

Totaal 3 Economie

3.791.256

-2.782.833

1.008.423

4.1

Openbaar basisonderwijs

69.706

69.706

4.2

Onderwijshuisvesting

2.348.645

2.348.645

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.685.375

-83.250

1.602.125

Totaal 4 Onderwijs

4.103.726

-83.250

4.020.476

5.1

Sportbeleid en activering

658.268

658.268

5.2

Sportaccommodaties

2.137.439

-311.304

1.826.135

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

349.253

-1.700

347.553

5.5

Cultureel erfgoed

116.750

-400

116.350

5.6

Media

824.620

-6.300

818.320

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

3.789.788

-130.602

3.659.186

Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie

7.876.118

-450.306

7.425.812

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.441.598

-859.883

4.581.715

6.2

Wijkteams

0

6.3

Inkomensregelingen

10.780.586

-8.391.612

2.388.974

6.4

Begeleide participatie

5.884.228

5.884.228

6.5

Arbeidsparticipatie

1.068.416

-20.000

1.048.416

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.352.937

-12.500

3.340.437

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.124.665

6.124.665

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

7.303.000

7.303.000

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.403.000

1.403.000

Totaal 6 Sociaal domein

41.358.430

-9.283.995

32.074.435

7.1

Volksgezondheid

1.478.292

1.478.292

7.2

Riolering

3.361.500

-4.619.100

-1.257.600

7.3

Afval

3.434.797

-4.112.911

-678.114

7.4

Milieubeheer

1.396.529

-65.000

1.331.529

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

306.151

-200.000

106.151

Totaal 7 Volksgezondheid en milieu

9.977.269

-8.997.011

980.258

8.1

Ruimtelijke ordening

1.110.385

-460.300

650.085

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

1.262.671

-1.262.671

0

8.3

Wonen en bouwen

2.034.912

-1.010.356

1.024.556

Totaal 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.407.968

-2.733.327

1.674.641

Saldo

101.687.576

-101.435.998

251.578

Mutaties reserves

3.566.571

-4.229.010

-662.439

Saldo taakveldenbegroting 2019

105.254.147

-105.665.008

-410.861