Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

 ( bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

2018 *

2019

OZB (groei + index)

11.678

11.227

Gemeentefonds (Algemene uitkering)

38.480

40.521

Uitkering deelfonds sociaal domein

19.520

19.171

Dividenden

116

136

Precariorechten

4.426

4.426

Overige algemene dekkingsmiddelen

315

322

Totaal algemene dekkingsmiddelen

74.535

75.803

Reservering precariorechten

- 3.030

- 3.030

Vrij besteedbare middelen

71.505

72.773

* Begroting 2018 na wijzigingen, inclusief tussentijdse rapportage 2018.

OZB
In de paragraaf Lokale heffingen is een specificatie van de onroerende zaakbelasting opgenomen en zijn de ontwikkelingen toegelicht. Verwezen wordt dan ook naar genoemde paragraaf.

Gemeentefonds (algemene uitkering)
De uitkering van de meicirculaire 2018 valt hoger uit dan verwacht bij de septembercirculaire 2017. Op gemeenteniveau staan daar een aantal positieve ontwikkelingen tegenover. Zo valt de overheveling van een belangrijk deel van de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering positief uit. Ook de geactualiseerde prognoses van onder andere aantallen inwoners, leerlingen, uitkeringsontvangers en woningen heeft een positief effect.

Dividenden
De gemeente Lingewaard ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit Vitens € 96.000 en BNG € 40.000 (was € 20.000).

Precariorechten
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van nutsnetwerken in en boven openbare gemeentegrond en is ingevoerd per 1 juli 2014. We ontvangen jaarlijks € 3,03 miljoen precariobelasting op water- en elektriciteitsleidingen. Deze opbrengsten zijn niet structureel ingezet, maar in afwachting van juridische procedures gereserveerd.
Vanaf 1 januari 2022 is het voor gemeenten niet meer mogelijk om precariobelasting op kabel en
leidingnetwerken te heffen.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Dit betreft de opbrengsten van de hondenbelasting € 229.600 en de toeristenbelasting € 92.800.
De reclamebelasting (raming € 81.700) wordt niet meegenomen als algemeen dekkingsmiddel omdat bij de instelling van het ondernemersfonds is afgesproken dat de netto-opbrengst van de reclamebelasting rechtstreeks beschikbaar wordt gesteld aan het ondernemersfonds.

Vennootschapsbelasting
Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een fiscale onderneming drijven. Op basis van een verrichte inventarisatie heeft gemeente Lingewaard het volgende standpunt ingenomen; op basis van de huidige beschikbare gegevens wordt geen fiscale onderneming gedreven. Dit betekent dat de gemeente Lingewaard niet belastingplichtig is. Dit standpunt is voorgelegd aan de Belastingdienst. Gezien de landelijke discussies over onderwerpen als reclame, afval, startersleningen et cetera is niet bekend wanneer de Belastingdienst met een definitief standpunt komt.

Onvoorzien

Lingewaard had als beleid om voor onvoorziene uitgaven jaarlijks € 100.000 op te nemen in de begroting. Bij de Kadernota 2010 is dit bedrag, als onderdeel van de te realiseren bezuinigingen, verlaagd tot nihil.