Begroting 2019

Taakvelden per programma

Taakvelden per programma 2019

Nr.

 Doel

Begroot Lasten 2019

Begroot Baten 2019

Saldo 2019

0.10

Mutaties reserves

-105.522

-1.297.450

-1.402.972

4.1

Openbaar basisonderwijs

69.706

-

69.706

4.2

Onderwijshuisvesting

2.306.145

-

2.306.145

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.792.125

-265.000

1.527.125

5.1

Sportbeleid en activering

658.268

-

658.268

5.2

Sportaccommodaties

2.152.139

-311.304

1.840.835

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

216.801

-1.700

215.101

5.5

Cultureel erfgoed

22.250

-400

21.850

5.6

Media

824.620

-6.300

818.320

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.102.557

-657.283

4.445.274

6.3

Inkomensregelingen

10.663.441

-8.524.967

2.138.474

6.4

Begeleide participatie

5.809.728

-

5.809.728

6.5

Arbeidsparticipatie

1.245.916

-20.000

1.225.916

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.468.437

-77.500

3.390.937

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.362.665

-

6.362.665

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

8.618.000

-

8.618.000

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.443.000

-

1.443.000

7.1

Volksgezondheid

1.604.292

-

1.604.292

Totaal 1 Deelname aan de samenleving

52.254.568

-11.161.904

41.092.664

0.10

Mutaties reserves

-

-

-

2.1

Verkeer en vervoer

610.168

-

610.168

2.2

Parkeren

40.933

-

40.933

Totaal 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

651.101

0

651.101

0.10

Mutaties reserves

-

-75.000

-75.000

3.1

Economische ontwikkeling

449.379

-

449.379

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.502.383

-2.549.233

-46.850

3.3

Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen

123.150

-

123.150

3.4

Economische promotie

342.751

-213.600

129.151

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

687.984

-87.152

600.832

Totaal 3 Bedrijvigheid

4.105.647

-2.924.985

1.180.662

0.10

Mutaties reserves

455.000

-1.275.000

-820.000

3.3

Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen

93.924

-20.000

73.924

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

139.474

-

139.474

5.5

Cultureel erfgoed

102.000

-

102.000

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

230.429

-

230.429

8.1

Ruimtelijke ordening

664.790

-60.300

604.490

Totaal 4 Stad, dorp en landschap

1.685.617

-1.355.300

330.317

0.10

Mutaties reserves

-

-300.000

-300.000

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

531.933

-75.000

456.933

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

268.881

-50

268.831

7.4

Milieubeheer

1.470.129

-425.000

1.045.129

8.1

Ruimtelijke ordening

520.595

-400.000

120.595

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

1.262.671

-1.262.671

-

8.3

Wonen en bouwen

1.238.177

-997.856

240.321

Totaal 5 Wonen

5.292.386

-3.460.577

1.831.809

7.4

Milieubeheer

864.900

-

864.900

Totaal 6 Klimaat en duurzaamheid

864.900

0

864.900

0.10

Mutaties reserves

104.693

-622.620

-517.927

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.062.272

-75.380

986.892

2.1

Verkeer en vervoer

4.793.407

-115.400

4.678.007

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

22.978

-

22.978

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

2.861.494

-120.400

2.741.094

7.2

Riolering

3.369.500

-4.619.100

-1.249.600

7.3

Afval

3.484.797

-3.912.911

-428.114

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

306.151

-200.000

106.151

Totaal 7 Beheer en onderhoud

16.005.292

-9.665.811

6.339.481

0.1

Bestuur

1.886.736

-

1.886.736

0.10

Mutaties reserves

-153.400

-15.000

-168.400

0.2

Burgerzaken

1.095.808

-610.750

485.058

0.4

Overhead

141.450

-

141.450

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.169.472

-35.000

2.134.472

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.058.832

-36.600

1.022.232

3.1

Economische ontwikkeling

436.669

-

436.669

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

695.741

-

695.741

7.4

Milieubeheer

79.900

-

79.900

8.3

Wonen en bouwen

874.435

-12.500

861.935

Totaal 8 Inwoner en bestuur

8.285.643

-709.850

7.575.793

0.10

Mutaties reserves

3.296.400

-2.707.660

588.740

0.4

Overhead

14.567.989

-262.785

14.305.204

0.5

Treasury

162.664

-279.781

-117.117

0.61

OZB woningen

580.900

-8.700.000

-8.119.100

0.62

OZB niet-woningen

-

-2.700.000

-2.700.000

0.64

Belastingen overig

2.525.400

-4.742.300

-2.216.900

0.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-

-59.601.000

-59.601.000

0.8

Overige baten en lasten

148.285

-

148.285

0.9

Vennootschapsbelasting

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

250.500

-

250.500

Totaal 9 Financiën

21.532.138

-78.993.526

-57.461.388

Saldo

110.677.292

-108.271.953

2.405.339