Begroting 2019

Overhead

OVERHEAD

2019

Salarissen

20.522.630

Algemene en advieskosten

75.680

Overige personeelslasten

83.273

Opleidingen

327.600

Directe uren naar producten

-12.267.035

Totaal personeelslasten

8.742.148

Huisvesting

1.134.684

Informatievoorziening & automatisering

2.207.462

Facilitaire dienstverlening

484.699

Organisatieontwikkeling

-65.400

Personeelsbeleid & -beheer

480.121

Totaal indirecte lasten

4.241.566

Begroting & verantwoording

79.000

Communicatie

50.350

Juridische kwaliteitszorg

258.370

Documentaire informatievoorziening

208.010

Representatie

83.760

Totaal overhead werkzaamheden

679.490

Totaal overhead

13.663.204

In deze programmabegroting is het overheadtarief € 38 per uur. Dit tarief is berekend door de totale personeelskosten (die niet direct aan een taakveld zijn toe te rekenen)  plus de indirecte lasten (huisvesting, automatisering, facilitaire kosten, etc.) te delen door het aantal direct aan de taakvelden doorbelaste productieve uren. De overhead berekenen we over het aantal uren dat wordt toegerekend aan de activiteit.