Begroting 2019

2. Bereikbaarheid en mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Onze kernen moeten goed en veilig bereikbaar zijn. Daarvoor richten we ons op een goed werkend vervoersnetwerk. Dat netwerk verbindt wonen, werken, voorzieningen en recreatie met elkaar. Snelle en veilige verplaatsingsmogelijkheden zijn daarvoor belangrijk. Daarom spannen wij ons in om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Die opgave is groot omdat we afhankelijk zijn van regionale infrastructuur en verbindingen met de steden en over de rivieren. We zetten ons in voor duurzame mobiliteit. Dit doen we met meer en betere wegverbindingen en door het bevorderen van het fietsgebruik, het openbaar vervoer en elektrisch rijden. We hebben het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) in 2017 geactualiseerd, toen zijn ook de voorstellen uit het GMP opgenomen in de begroting 2018 en nu verwerkt in het investeringsplan.

In de komende jaren wordt de A15 tussen Ressen en Duiven aangelegd. Daar zijn we blij mee. We bewaken wel een goede inpassing, zeker daar waar de A15 de woonomgeving passeert. Ook tijdens de aanleg moet hinder in de woonomgeving (bijvoorbeeld van vrachtverkeer) zoveel mogelijk worden vermeden.

De komende jaren worden ook plannen gemaakt voor de versterking van de rivierdijken (keuzevoorstel B2). Dit biedt ons kansen voor het mee-ontwerpen van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren en overlast beperken.

Beleidsdoelen en prestaties

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 621

0,6 %

Baten

€ 0

0,0 %