Begroting 2019

9. Financiën

Wat willen we bereiken?

We gaan duurzaam om met de financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten daarbij zijn zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Ons doel is dan ook:

  • een sluitende meerjarenbegroting, waarbij structurele lasten met structurele baten worden gedekt;
  • een beheersbare schuldenlast en acceptabele belastingdruk;
  • reserves en voorzieningen van voldoende omvang en daarmee voldoende weerstandscapaciteit om risico's mee te kunnen afdekken.

Beleidsdoelen en prestaties

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 21.324

19,8 %

Baten

€ 78.784

73,4 %