Begroting 2019

Uitvoeringsinformatie

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Uitvoeringsinformatie 2019

Nr.

 Doel

Lasten 2019

Baten
2019

Saldo
2019

Raming 2018

Rekening 2017

1.1.1

Sporten en bewegen

2.834.817

-311.304

2.523.513

2.506.483

-

1.1.2

Kunst en cultuur

1.063.671

-8.400

1.055.271

1.036.665

-

1.1.3

Subsidies en accommodaties

1.524.744

-76.385

1.448.359

1.271.395

-

1.2.1

Gezondheid

1.604.292

-

1.604.292

1.346.207

-

1.2.2

Kwetsbare inwoners

1.080.896

-20.000

1.060.896

1.101.055

-

1.2.3

Uitkeringen

10.663.441

-8.524.967

2.138.474

1.791.406

-

1.2.4

Voorzieningen WMO

11.011.350

-398.640

10.612.710

9.566.669

-

1.3.2

Werkgelegenheid

6.819.764

-

6.819.764

6.747.010

-

1.4.1

Voorzieningen jeugd

12.292.512

-42.400

12.250.112

10.749.403

-

1.4.2

Opleiding en educatie

3.464.603

-482.358

2.982.245

3.149.675

-

Totaal Deelname aan de samenleving

52.360.090

-9.864.454

42.495.636

39.265.968

2.1.1

Aanleg wegen en fietspaden

505.468

-

505.468

543.110

-

2.1.3

Parkeermogelijkheden

40.933

-

40.933

33.790

-

2.2.1

Veiligheid wegen en fietspaden

104.700

-

104.700

88.750

-

Totaal Bereikbaarheid en mobiliteit

651.101

651.101

665.650

3.1.1

Kleinschalige toeristische activiteiten

347.909

-119.500

228.409

154.733

-

3.1.2

Bekendheid recreatief product

373.754

-123.000

250.754

301.510

-

3.1.3

Landschap en cultuurhistorie

304.072

-58.252

245.820

252.773

-

3.2.1

Glastuinbouw en agrobusiness

2.502.383

-2.549.233

-46.850

-50.460

-

3.2.3

Startende ondernemers

454.379

-

454.379

247.198

-

3.2.4

Dienstverlening aan ondernemers

123.150

-

123.150

96.205

-

Totaal Bedrijvigheid

4.105.647

-2.849.985

1.255.662

1.001.959

4.2.1

Monumenten

102.000

-

102.000

91.500

-

4.2.2

Betrokkenheid inwoners bij erfgoed

139.474

-

139.474

137.994

-

4.2.3

Landschappelijke structuren

895.219

-60.300

834.919

908.890

-

4.3.3

Centrumgebieden

93.924

-20.000

73.924

67.865

-

Totaal Stad, dorp en landschap

1.230.617

-80.300

1.150.317

1.206.249

5.1.1

Groen en speelruimtes

268.881

-50

268.831

269.788

-

5.2.1

Woningbouwlocaties

2.315.199

-1.737.671

577.528

1.466.923

-

5.2.2

Bevorderen en herstructureren woningbouw

229.608

-128.076

101.532

79.396

-

5.2.3

Meewerken aan particuliere initiatieven

930.347

-825.000

105.347

86.147

-

5.2.4

Afspraken met woningcorporaties

78.222

-44.780

33.442

27.779

-

5.3.1

Duurzaam bouwen

1.470.129

-425.000

1.045.129

1.042.095

-

Totaal Wonen

5.292.386

-3.160.577

2.131.809

2.972.128

6.1.1

Duurzaam handelen

864.900

-

864.900

234.790

-

Totaal Klimaat en duurzaamheid

864.900

864.900

234.790

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

4.926.751

-315.400

4.611.351

4.625.853

-

7.1.2

Onderhoud groen

2.433.644

-

2.433.644

2.386.826

-

7.1.3

Onderhoud gebouwen

1.062.272

-75.380

986.892

1.830.452

-

7.2.1

Waterkwaliteit en waterberging

3.551.550

-4.619.100

-1.067.550

-1.214.656

-

7.2.2

Bestrijden gladheid

195.785

-

195.785

165.570

-

7.2.3

Huishoudelijk afval

3.484.797

-3.912.911

-428.114

-750.443

-

7.3.2

Adoptie groen door inwoners

245.800

-120.400

125.400

39.011

-

Totaal Beheer en onderhoud

15.900.599

-9.043.191

6.857.408

7.082.613

8.1.1

Brandweer, ambulance & rampenbestrijding

2.169.472

-35.000

2.134.472

2.063.207

-

8.1.2

Veilige woon- en leefomgeving

1.080.925

-46.600

1.034.325

1.017.370

-

8.1.3

Beperken overlast

659.092

-

659.092

502.594

-

8.2.1

Interactie met inwoners & andere partner

210.115

-

210.115

110.704

-

8.2.3

Leefbaarheid en wijkplatforms

485.626

-

485.626

322.302

-

8.3.1

Kwaliteit van dienstverlening

1.247.890

-613.250

634.640

562.965

-

8.4.2

Publieke verantwoording

1.961.236

-

1.961.236

2.141.320

-

8.4.3

Organiseren verkiezingen

188.018

-

188.018

113.639

-

8.4.4

Bestuurlijke samenwerking

436.669

-

436.669

368.540

-

Totaal Inwoner en bestuur

8.439.043

-694.850

7.744.193

7.202.641

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

14.716.274

-59.863.785

-45.147.511

-42.346.223

-

9.1.3

Schuldratio

162.664

-279.781

-117.117

7.339

-

9.2.1

Heffingen, rechten en leges

3.356.800

-4.742.300

-1.385.500

-1.228.900

-

9.2.2

Acceptabele woonlasten

-

-11.400.000

-11.400.000

-11.378.000

-

Totaal Financiën

18.235.738

-76.285.866

-58.050.128

-54.945.784

Totaal Saldo van lasten en baten

107.080.121

-101.979.223

5.100.898

4.686.214

Mutaties reserves programma 1 t/m 9

3.597.171

-6.292.730

-2.695.559

-3.933.007

Saldo MJB 2019-2022 vóór nieuw beleid

110.677.292

-108.271.953

2.405.339

753.205