Begroting 2019

Meerjarenbegroting 2019 - 2022

Meerjarenbegroting 2019 - 2022

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Totalen Meerjarenbegroting 2019 - 2022

Nr.

 Doel

Begroting 2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

1.1.1

Sporten en bewegen

2.658.813

2.453.813

2.442.813

2.442.813

1.1.2

Kunst en cultuur

1.055.271

1.055.271

1.055.271

1.055.271

1.1.3

Subsidies en accommodaties

1.298.359

1.298.359

1.298.359

1.298.359

1.2.1

Gezondheid

1.478.292

1.604.447

1.596.411

1.598.411

1.2.2

Kwetsbare inwoners

1.060.896

1.060.896

1.060.896

1.060.896

1.2.3

Uitkeringen

2.138.474

2.138.474

2.091.474

2.091.474

1.2.4

Voorzieningen WMO

10.105.210

10.104.755

10.062.191

10.127.191

1.3.2

Werkgelegenheid

6.716.764

6.496.764

6.184.764

6.185.764

1.4.1

Voorzieningen jeugd

10.890.112

10.872.412

10.869.012

10.869.012

1.4.2

Opleiding en educatie

3.128.745

3.102.745

3.082.745

3.082.745

Deelname aan de samenleving

40.530.936

40.187.936

39.743.936

39.811.936

2.1.1

Aanleg wegen en fietspaden

475.468

606.568

956.568

606.568

2.1.3

Parkeermogelijkheden

40.933

40.933

40.933

40.933

2.2.1

Veiligheid wegen en fietspaden

104.700

104.700

38.700

38.700

Bereikbaarheid en mobiliteit

621.101

752.201

1.036.201

686.201

3.1.1

Kleinschalige toeristische activiteiten

205.409

190.409

190.409

190.409

3.1.2

Bekendheid recreatief product

250.754

250.754

250.754

250.754

3.1.3

Landschap en cultuurhistorie

245.820

245.820

245.820

245.820

3.2.1

Glastuinbouw en agrobusiness

-46.850

-46.850

-46.850

-46.850

3.2.3

Startende ondernemers

454.379

454.379

383.379

383.379

3.2.4

Dienstverlening aan ondernemers

123.150

123.150

123.150

123.150

Bedrijvigheid

1.232.662

1.217.662

1.146.662

1.146.662

4.2.1

Monumenten

94.500

94.500

94.500

94.500

4.2.2

Betrokkenheid inwoners bij erfgoed

139.474

139.474

139.474

139.474

4.2.3

Landschappelijke structuren

789.919

889.919

889.919

514.919

4.3.3

Centrumgebieden

73.924

73.924

73.924

73.924

Stad, dorp en landschap

1.097.817

1.197.817

1.197.817

822.817

5.1.1

Groen en speelruimtes

268.831

268.831

268.831

268.831

5.2.1

Woningbouwlocaties

577.528

347.528

347.528

347.528

5.2.2

Bevorderen en herstructureren woningbouw

101.532

104.850

108.168

111.486

5.2.3

Meewerken aan particuliere initiatieven

105.347

105.347

105.347

105.347

5.2.4

Afspraken met woningcorporaties

33.442

33.442

33.442

33.442

5.3.1

Duurzaam bouwen

1.045.129

1.045.129

1.045.129

1.045.129

Wonen

2.131.809

1.905.127

1.908.445

1.911.763

6.1.1

Duurzaam handelen

864.900

364.900

364.900

364.900

Klimaat en duurzaamheid

864.900

364.900

364.900

364.900

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

4.560.201

4.500.301

4.500.301

4.529.301

7.1.2

Onderhoud groen

2.351.644

2.382.914

2.364.114

2.364.114

7.1.3

Onderhoud gebouwen

886.372

886.372

886.372

886.372

7.2.1

Waterkwaliteit en waterberging

-1.075.550

-1.077.650

-1.074.150

-1.074.150

7.2.2

Bestrijden gladheid

195.785

201.425

201.425

201.425

7.2.3

Huishoudelijk afval

-678.114

-701.391

-690.161

-685.870

7.3.2

Adoptie groen door inwoners

125.400

125.400

125.400

125.400

Beheer en onderhoud

6.365.738

6.317.371

6.313.301

6.346.592

8.1.1

Brandweer, ambulance & rampenbestrijding

2.134.472

2.134.472

2.134.472

2.134.472

8.1.2

Veilige woon- en leefomgeving

1.034.325

1.034.325

1.034.325

1.034.325

8.1.3

Beperken overlast

659.092

659.092

659.092

659.092

8.2.1

Interactie met inwoners & andere partner

190.115

190.115

190.115

190.115

8.2.3

Leefbaarheid en wijkplatforms

348.826

348.826

348.826

348.826

8.3.1

Kwaliteit van dienstverlening

638.040

700.040

713.040

713.040

8.4.2

Publieke verantwoording

2.058.736

2.046.736

2.059.736

2.072.736

8.4.3

Organiseren verkiezingen

188.018

63.768

114.268

94.268

8.4.4

Bestuurlijke samenwerking

436.669

436.669

436.669

436.669

Inwoner en bestuur

7.688.293

7.614.043

7.690.543

7.683.543

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

-45.502.261

-46.922.692

-47.855.735

-47.973.984

9.1.3

Schuldratio

-117.117

-37.202

-37.278

-33.465

9.2.1

Heffingen, rechten en leges

-1.440.500

-2.453.000

-2.453.000

910.500

9.2.2

Acceptabele woonlasten

-11.226.800

-11.307.800

-11.393.800

-11.478.800

Financiën

-58.286.678

-60.720.694

-61.739.813

-58.575.749

Totaal Saldo van lasten en baten

2.246.578

-1.163.637

-2.338.008

198.665

Mutaties reserves programma 1 t/m 9

-1.900.539

985.121

1.755.621

-597.916

Saldo MJB 2019-2022

346.039

-178.516

-582.387

-399.251