Begroting 2019

Kerngegevens

Kerngegevens

SOCIALE STRUCTUUR

2016

2017

2018*

2019

2020

2021

2022

Aantal inwoners per 1 januari

45.941

46.188

46.372

46.575

46.900

47.200

47.500

Aantal inwoners naar leeftijd

0  t/m  4 jaar

2.206

2.120

2.093

2.067

2.045

2.022

1.999

5  t/m 19 jaar

8. 675

8.703

8.683

8.666

8.671

8.671

8.670

20 t/m 64 jaar

26.324

26.285

26.166

26.056

26.010

25.950

25.886

65 jaar en ouder

8.736

9.080

9.430

9.786

10.172

10.557

10.945

Aantal personen met een

uitkering: (WWB-IOAW-IOAZ)

455

514

519

500

490

480

470

Leerlingen per 1 oktober

- basisonderwijs

4.243

4.144

4.088

3.950

3.828

3.723

3.630

- speciaal basisonderwijs

196

221

217

218

215

210

206

- voortgezet onderwijs

2.637

2.642

2.571

2.521

2.477

2.449

2.430

- speciaal voortgezet onderwijs

86

88

95

90

89

91

92

Totaal leerlingen

7.162

7.095

6.971

6.779

6.609

6.473

6.358

 FYSIEKE STRUCTUUR

2016

2017

2018*

2019

2020

2021

2022

Oppervlakte gemeente in ha.

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

Waarvan

-binnenwater

718

718

718

718

718

718

718

-historische stads- en dorpskern

5

5

5

5

5

5

5

Openbaar groen in ha
(excl. water en bermen)

245

246

251

253

255

256

258

Lengte van riolering in km

398

399

400

401

402

403

403

Lengte van wegen in km

340

340

340

345

345

345

345

Woonruimten per 1 januari

19.432

19.696

19.807

19.931

20.132

20.332

20.532

Gem.aantal inwoners per woning

2,37

2,35

2,34

2,34

2,33

2.32

2,31

*  In deze kolom staan de actuele cijfers voor 2018. In de programmabegroting 2018 zijn de begrote cijfers opgenomen. Dit verklaart eventuele verschillen met de cijfers in de programmabegroting 2018.