Begroting 2019

6. Klimaat en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

We willen een toekomstbestendige inrichting en gebruik van onze leefomgeving. Daarom investeren we in duurzame ontwikkeling. Klimaatverandering is een urgent probleem, en ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Daarom komen wij in 2019 met een nieuw, aangescherpt beleidskader duurzaamheid. Wij richten een transitiefonds duurzaamheid op, en stellen structureel meer budget beschikbaar (keuzevoorstel D1).
Wij richten ons op onze inwoners en bedrijven, maar willen ook zelf het goede voorbeeld geven. Wij richten ons op energiebesparing en zetten ons in om meer grootschalige opwek van duurzame energie in onze gemeente te realiseren. We gaan de doelstellingen van het Gelders Energieakkoord (GEA) voor 2023 realiseren.

Beleidsdoelen en prestaties

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 865

0,8 %

Baten

€ 0

0,0 %