Begroting 2019

Prognose balans

Geprognosticeerde balans 2019-2022

Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2019
begroot

31-12-2020
begroot

31-12-2021
begroot

31-12-2022
begroot

Vaste activa

Immateriële vaste activa

238

169

102

73

Materiële vaste activa

107.371

113.288

126.154

123.679

Financiële vaste activa

8.616

8.612

8.608

8.604

Totaal vaste activa

116.225

122.069

134.864

132.356

Vlottende activa

Voorraden

10.886

9.512

6.125

4.539

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

10.950

13.619

14.950

16.950

Liquide middelen

10

10

10

10

Overlopende activa

2.200

2.200

2.200

2.200

Totaal vlottende activa

24.046

25.341

23.285

23.699

Totaal generaal

140.271

147.410

158.149

156.055

Passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2019
begroot

31-12-2020
begroot

31-12-2021
begroot

31-12-2022
begroot

Vaste passiva

Eigen vermogen

45.859

47.564

48.524

48.754

Voorzieningen

14.359

14.992

15.574

16.227

Vaste schulden looptijd ≥ 1 jaar

65.427

72.790

80.153

77.517

Totaal vaste passiva

125.645

135.346

144.251

142.498

Vlottende passiva

Vlottende schulden looptijd < 1 jaar

7.826

5.264

7.098

6.757

Overlopende passiva

6.800

6.800

6.800

6.800

Totaal vlottende passiva

14.626

12.064

13.898

13.557

Totaal generaal

140.271

147.410

158.149

156.055