Begroting 2019

1. Deelname aan de samenleving

Wat willen we bereiken?

We bouwen samen met inwoners en maatschappelijke partners aan een samenleving waarin iedereen zijn of haar leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. Daarmee creëren wij een aantrekkelijk sociaal leefklimaat waarin iedereen kan meedoen. Waar voor iedereen plaats is en waar iedereen oog heeft voor een ander. ‘In Lingewaard kijken we naar elkaar om’ is dan ook ons motto.
De voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport en cultuur richten zich daarom vooral op het versterken van de sociale samenhang.

Inwoners zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning of zorg. Dat gebeurt vaak in de eigen omgeving. Daarom zetten we in op het in stand houden van onze lokale sociale infrastructuur. We kijken wat er nodig is overeenkomstig het huidige Beleidsplan Sociaal Domein.  
We willen bereiken dat inwoners op langere termijn minder beroep doen op dure professionele zorg. Vooral ook om de zorg voor de toekomst betaalbaar te houden. Zodat iedereen die dat nodig heeft ook de passende zorg krijgt.

Voorkómen dat inwoners in de problemen raken, staat bij ons voorop. Maar niet iedereen bezit altijd over voldoende kracht om de regie over het eigen leven te voeren. Zijn mensen hiertoe niet in staat? Dan , zorgen we ervoor dat zij gebruik kunnen maken van een vangnet om in ondersteuning en zorg te voorzien.

We meten de voortgang met indicatoren volgens het vastgesteld Beleidsplan Sociaal Domein.

Prestaties

Niet-verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2019

Resultaat in 2022

Waardering over ingang tot ondersteuning en hulp

Waardering die inwoners in het KTO* geven over de ingang tot ondersteuning en hulp via het gebiedsgericht werken.

Jongeren: 7,2
Ouders: 6,5
Wmo: 7,7

Jongeren: 7,5
Ouders: 6,8
Wmo: 8,0

Aantal vragen om informatie, ondersteuning en hulp

Aantal vragen om informatie, ondersteuning en hulp dat in de wijk/kern wordt gesteld.

Op de werklocatie(s) in de kernen en op het gemeentehuis registreren we het aantal meldingen

Het aantal meldingen op de werklocatie in de kern is toegenomen, het aantal op het gemeentehuis is gedaald.

Waardering over ondersteuning en hulp

Waardering die inwoners geven in het KTO over de ondersteuning en hulp.

Jongeren: 7,3
Ouders: 6,8
Wmo: 7,8

Jongeren: 7,6
Ouders: 7,1
Wmo: 8,0

Inzet financiële middelen op verschillende zorgniveaus

Inzet financiële middelen op de verschillende zorgniveaus (respectievelijk 1e en 2e plus 3e).

€ 2,9 miljoen
€ 22,6 miljoen

10% stijging
3% daling

Waardering over samenhang geboden hulp en ondersteuning

Waardering die inwoners geven in het KTO over de samenhang in de geboden ondersteuning en hulp.

Jongeren: 6,3
Ouders: 6,0
Wmo: 7,0

Jongeren: 6,6
Ouders: 6,3
Wmo: 7,3

Waardering zorgpartners onderlinge samenwerking

Waardering die zorgpartners geven voor de onderlinge samenwerking.

7,0

7,3

* Klant Tevredenheids Onderzoek

Beleidsdoelen en prestaties

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 50.226

46,6 %

Baten

€ 10.840

10,1 %