Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Algemene Reserve
Het saldo van de algemene reserve bedroeg na de resultaatbestemming 2017 € 27.038.372. Door de afschaffing van de bespaarde rente is de algemene reserve vanaf 2017 vrij besteedbaar. De werkelijke omvang van het saldo van de algemene reserve aan het eind van 2018 en de volgende jaren wordt voor een belangrijk deel bepaald door de financiële resultaten in de jaarrekeningen.

Verloop Algemene reserve

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo per 1 januari

23.601.641

25.479.472

23.464.072

22.905.372

23.455.2772

Resultaat 2017

5.914.252

Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2017

-2.477.521

Saldo 1-1-2018 ná resultaatbestemming

27.038.372

Dekking begroting Scalabor/werkbedrijf Arnhem

-1.053.000

-854.500

-479.000

Dekking exploitatie (omzetten aandelen Vitens)

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Dekking omgevingswet (KN2017 en 2018)

-200.000

-200.000

-100.000

Dekking incidentele kosten personeel (KN 2017)

-276.700

-41.600

Dekking renovatie Jonge kracht

-58.400

Dekking Kinkelvisie

-150.000

Afbouw precario gas- en bovengrondse leidingen

279.200

418.800

558.400

1.047.000

Dekking incidentele keuzevoorstellen 2019

-1.238.100

-438.100

-397.100

-22.100

Saldo per 31-12

25.479.472

23.464.072

22.905.372

23.455.272

23.333.172

Overzicht reserves en voorzieningen

Stand

Resultaat-

2018

2019

2020

2021

2022

Stand

31-12-2017

bestemming

31-12-2022

Overzicht reserves

Algemene reserve 

23.601.640

3.436.732

-1.558.900

-2.015.400

-558.700

549.900

-122.100

23.333.172

Bestemmingsreserves

Reserves t.b.v. dekking van afschrijvingslasten

Aanpassing kruising Valom

325.000

-8.125

-8.125

-8.125

-8.125

-8.125

284.375

sociaal Culturele Centra

599.896

-42.850

-42.850

-42.850

-42.850

-42.850

385.646

Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen

Fonds bovenwijkse voorzieningen

3.166.019

-350.000

2.816.019

Reserve inzet woningbouw

2.247.504

-116.500

-300.000

1.831.004

Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's

Bedrijfsvoering en personele verplichtingen

98.459

-22.000

-22.000

-22.000

32.459

Reserve grondexploitaties

Reserve grondexploitatie

1.786.840

609.591

88.069

2.484.500

Reserves t.b.v. egalisatie groot onderhoud

Onderhoud gebouwen

919.220

-53.000

866.220

Onderhoud schoolgebouwen 

128.764

128.764

Groenfonds Lingewaard

152.026

-65.000

87.026

Reserves overige bestemmingen

Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen

332.580

-332.580

0

Grondsanering gemeentewerf Gendt

208.603

208.603

Vastgoed

73.223

23.500

96.723

Revolverend fonds vastgoed

164.000

99.000

263.000

Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven

54.037

-15.000

-15.000

-10.000

-14.037

0

Civieltechnische kunstwerken

13.944

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

151.444

Vervanging straatmeubilair

15.328

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

115.328

Revitalisering Zilverkamp

61.082

61.082

Frictiekosten bedrijfsplan 2013-2015 bibliotheek

47.200

-47.200

0

Inzet combinatiefunctionarissen

78.070

-31.000

-31.000

16.070

Kunst 

40.962

8.078

8.078

8.078

8.078

8.078

81.352

Landschapsfonds

56.900

56.900

Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp

277.800

-70.000

207.800

Sociaal domein

1.511.151

-624.880

-507.640

-75.000

303.631

Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing

1.028.483

-72.168

-522.100

-500.600

-513.700

-518.700

-1.098.785

Duurzaamheid

10.670

10.670

Fonds ruimtelijke ontwikkeling

107.653

287.319

2.717

2.020

2.021

0

401.730

Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen

135.467

135.467

NEXTgarden

700.000

700.000

Startersleningen

403.850

403.850

Precariobelasting

3.019.700

2.965.400

1.373.300

2.010.000

2.010.000

0

0

11.378.400

Digitaliseren documenten en archieven

253.101

-104.700

-110.000

38.401

Uitvoering Nationaal UitvoeringsProgramma (i-NUP)

27.465

-27.465

0

Vluchtelingen en statushouders

0

129.400

129.400

Activiteiten regio Arnhem-Nijmegen

0

90.000

90.000

Rehabilitatie wegen

0

57.193

57.193

57.193

44.193

44.193

259.965

Totaal bestemmingsreserves

18.044.996

2.477.520

353.062

1.109.413

1.541.216

-217.329

-381.835

22.927.043

Totaal reserves

41.646.636

5.914.252

-1.205.838

-905.987

982.516

332.571

-503.935

46.260.215

Overzicht voorzieningen

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Wethouderspensioenen

5.501.688

103.000

42.000

42.000

42.000

42.000

5.772.688

Voorziening ruilverkaveling

109.629

-22.458

-38.500

48.671

Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt

363.022

363.022

Voorziening afwikkeling grondexploitaties

111.561

111.561

6.085.900

0

80.542

3.500

42.000

42.000

42.000

6.295.942

Egalisatievoorzieningen

Onderhoud wegverhardingen

1.100.236

287.351

714.213

-369.385

-369.385

-369.385

993.645

Onderhoud civieltechnische kunstwerken

138.137

-5.610

-610

-610

-610

-610

130.087

Onderhoud buitensport accommodaties

643.641

-589.071

92.832

431.932

359.932

431.932

1.371.198

1.882.014

0

-307.330

806.435

61.937

-10.063

61.937

2.494.930

Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding

Voorziening planschade 

333.688

333.688

Voorziening riolering

4.352.876

350.758

543.400

524.400

544.800

544.800

6.861.034

Voorziening grafrechten

217.689

4.900

4.900

4.900

4.900

4.900

242.189

4.904.253

0

355.658

548.300

529.300

549.700

549.700

7.436.911

Totaal voorzieningen

12.872.167

0

128.870

1.358.235

633.237

581.637

653.637

16.227.783

Totaal reserves en voorzieningen

54.518.803

5.914.252

-1.076.968

452.248

1615.753

914.208

149.702

62.487.998