Begroting 2019

Financiële positie

In het onderdeel “Financiële positie” hebben we informatie opgenomen over de ontwikkeling van het saldo van de Meerjarenbegroting 2019-2022. U treft achtereenvolgens aan:

  • Het financieel overzicht. De ontwikkeling van het saldo van de meerjarenbegroting wordt cijfermatig in beeld gebracht.
  • Actualisatie bestaand beleid. De effecten van de Meicirculaire 2018 worden toegelicht. Het bestaande beleid is in financiële zin geactualiseerd. Ook daarop geven we een toelichting.
  • Nieuwe voorstellen. In dit onderdeel hebben we de nieuwe voorstellen opgenomen. Alle voorstellen worden toegelicht. We hebben de keuzevoorstellen ingedeeld naar de thema’s in het Coalitieprogramma 2018-2022: woningbouw, bereikbaarheid, bedrijvigheid, duurzaamheid en sociale samenhang. Daarnaast is er een categorie overige voorstellen.
  • Niet gehonoreerde voorstellen. We geven een overzicht van een aantal voorstellen die wij op dit moment niet hebben gehonoreerd. De raad kan waar zij dat wenselijk vindt andere keuzes maken en een door het college niet gehonoreerd voorstel alsnog toevoegen aan de keuzevoorstellen.
  • Interbestuurlijk Programma (IBP). We hebben een samenvatting gemaakt van de afspraken die de VNG met het Rijk heeft gemaakt over de financiën van gemeenten in de komende jaren.
  • Precariobelasting. We gaan in op de stand van zaken rondom de precariobelasting.