Begroting 2019

1. Deelname aan de samenleving

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Nr.

 Doel

Product

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

1.1.1

Sporten en bewegen

2.834.817

-311.304

2.523.513

Sportbeleid en activering

658.268

-

658.268

Binnensportaccommodaties

252.180

-136.064

116.116

Buitensportaccommodaties

335.887

-160.885

175.002

Zwembaden

333.507

-14.355

319.152

Binnensportacc. - Beheer & Onderh.

337.532

-

337.532

Buitensportacc. - Beheer & Onderh.

893.033

-

893.033

Jeugd- en jongerenwerk  - B&O

24.410

-

24.410

1.1.2

Kunst en cultuur

1.063.671

-8.400

1.055.271

Vormings- en ontwikkelingswerk

216.801

-1.700

215.101

Oudheidkunde

22.250

-400

21.850

Bibliotheken

824.620

-6.300

818.320

1.1.3

Subsidies en accommodaties

1.524.744

-76.385

1.448.359

Sociaal en cultureel werk

173.629

-

173.629

Jeugd- en jongerenwerk

309.156

-6.325

302.831

Dorpshuizen

288.198

-70.060

218.138

Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud

753.761

-

753.761

1.2.1

Gezondheid

1.604.292

1.604.292

Openbare gezondheidszorg

754.291

-

754.291

Jeugdgezondheidszorg

850.001

-

850.001

1.2.2

Kwetsbare inwoners

1.080.896

-20.000

1.060.896

Algemeen maatschappelijk werk

525.451

-

525.451

Ouderenwerk

319.565

-

319.565

Inburgering nieuwkomers

235.880

-20.000

215.880

1.2.3

Uitkeringen

10.663.441

-8.524.967

2.138.474

Bijstandsverlening algemeen

336.100

-

336.100

BBZ 2004

311.400

-246.296

65.104

BUIG

8.890.361

-8.228.633

661.728

Gem. armoede en schuldenbeleid

1.125.580

-50.038

1.075.542

1.2.4

Voorzieningen WMO

11.011.350

-398.640

10.612.710

WMO Uitvoeringskosten

1.667.178

-

1.667.178

Begeleiding WMO

2.840.727

-

2.840.727

Hulpmiddelen WMO

1.801.259

-77.500

1.723.759

Hulp bij huishouden

3.115.150

-

3.115.150

PGB WMO

406.788

-

406.788

Algemene voorzieningen WMO

1.180.248

-321.140

859.108

1.3.2

Werkgelegenheid

6.819.764

6.819.764

Sociale werkvoorziening

5.809.728

-

5.809.728

Re-integratie en participatie

1.010.036

-

1.010.036

1.4.1

Voorzieningen jeugd

12.292.512

-42.400

12.250.112

Leerlingenvervoer

990.129

-

990.129

Jeugd uitvoeringskosten

909.390

-42.400

866.990

Algemene voorzieningen jeugd

331.993

-

331.993

Jeugdhulp (zin)

8.509.000

-

8.509.000

Gespecialiseerde jeugdhulp

1.443.000

-

1.443.000

PGB jeugd

109.000

-

109.000

1.4.2

Opleiding en educatie

3.464.603

-482.358

2.982.245

Openbaar basisonderwijs

69.706

-

69.706

Bijzonder basisonderwijs

301.926

-

301.926

Onderwijshuisvesting

2.004.219

-

2.004.219

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

762.696

-265.000

497.696

Volwasseneducatie

39.300

-

39.300

Kinderdagverblijven

105.300

-217.358

-112.058

Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh.

181.456

-

181.456

Saldo van Lasten en Baten

52.360.090

-9.864.454

42.495.636

Mutaties reserves

-

-

-

Onttrekking

-

-1.297.450

-1.297.450

Toevoeging

-105.522

-

-105.522

Gerealiseerd resultaat

52.254.568

-11.161.904

41.092.664