Begroting 2019

Financiële positie

Dekking algemene reserve

Er zijn enkele keuzevoorstellen die een incidenteel karakter hebben. Wij stellen voor om deze keuzevoorstellen ten laste van de algemene reserve te brengen. Het gaat om de volgende voorstellen:

2019

2020

2021

2022

A. 1 Invoering Omgevingswet

-75.000

-275.000

-375.000

0

B. 1 Kwartiermaker dijkversterking

-22.100

-22.100

-22.100

-22.100

B. 5 Uitvoering verkeersbesluiten

-66.000

-66.000

0

0

C. 3 Revitalisering Houtakker I

-75.000

-75.000

0

0

D. 1 Transitiefonds duurzaamheid

-500.000

0

0

0

E. 1 Reservering accommodaties

-500.000

0

0

0

Dekking algemene reserve

1.238.100

438.100

397.100

22.100

Totaal

0

0

0

0