Begroting 2019

7. Beheer en onderhoud

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Nr.

 Doel

Product

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

4.926.751

-315.400

4.611.351

Verkeersregelinstallaties

30.217

-

30.217

Bewegwijzering en bebording

215.712

-

215.712

Civieltechnische kunstwerken

72.571

-

72.571

Wegen

2.975.482

-80.400

2.895.082

Openbare verlichting

690.850

-13.000

677.850

Schoonhouden infrastructuur

537.910

-

537.910

Straatmeubilair

74.880

-22.000

52.880

Kunst in de openbare ruimte

22.978

-

22.978

Algemene begraafplaatsen

291.151

-200.000

91.151

Begraven

15.000

-

15.000

7.1.2

Onderhoud groen

2.433.644

2.433.644

Dierenparken

19.078

-

19.078

Hondenuitlaatstroken

147.978

-

147.978

Onderhoud openbaar groen

2.266.588

-

2.266.588

7.1.3

Onderhoud gebouwen

1.062.272

-75.380

986.892

Eigendommen

525.617

-75.380

450.237

Overige gebouwen

536.655

-

536.655

7.2.1

Waterkwaliteit en waterberging

3.551.550

-4.619.100

-1.067.550

Watergangen / onderhoud

182.050

-

182.050

Algemeen rioolbeheer

1.948.582

-

1.948.582

Riolering en waterzuiv. / Onderhoud

1.420.918

-19.100

1.401.818

Rioolheffing

-

-4.600.000

-4.600.000

7.2.2

Bestrijden gladheid

195.785

195.785

Gladheidsbestrijding

195.785

-

195.785

7.2.3

Huishoudelijk afval

3.484.797

-3.912.911

-428.114

Afval algemeen

94.460

-

94.460

Huishoudafval

3.028.198

-741.611

2.286.587

Overige afvalstoffen

362.139

-69.000

293.139

Afvalstoffenheffing

-

-3.102.300

-3.102.300

7.3.2

Adoptie groen door inwoners

245.800

-120.400

125.400

Groen- en reststroken

245.800

-120.400

125.400

Saldo van Lasten en Baten

15.900.599

-9.043.191

6.857.408

Mutaties reserves

-

-

-

Onttrekking

-

-622.620

-622.620

Toevoeging

104.693

-

104.693

Gerealiseerd resultaat

16.005.292

-9.665.811

6.339.481