Begroting 2019

9. Financiën

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Nr.

 Doel

Product

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

14.716.274

-59.863.785

-45.147.511

Reserveringen en stelposten

148.285

-

148.285

Gemeentefonds - Algemene uitkering

-

-54.224.000

-54.224.000

Gemeentefonds - Sociaal Domein

-

-5.377.000

-5.377.000

Directie

286.059

-

286.059

Stafafdeling

586.312

-

586.312

Team Technisch Wijkbeheer

197.268

-3.000

194.268

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

273.952

-

273.952

Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning

979.991

-

979.991

Facilitair

485.049

-350

484.699

Huisvesting gem.kantoor/-werf

1.223.334

-

1.223.334

Representatie

83.760

-

83.760

Team Informatievoorziening

1.687.138

-

1.687.138

Automatisering

2.265.342

-156.000

2.109.342

Documentaire informatievoorz.

268.010

-

268.010

Team P&O/Communicatie

1.303.661

-

1.303.661

Personeelsbeheer

-791.077

-

-791.077

Personeelsontwikkeling

160.440

-

160.440

Organisatieontwikkeling

86.600

-12.000

74.600

Team Fin./JZ/Ink.

1.953.077

-4.915

1.948.162

Juridische kwaliteitszorg

258.370

-

258.370

Team Veiligheid, Toezicht en Handh.

122.279

-27.250

95.029

Team Klant Contact Centrum

466.144

-

466.144

Team Projectrealisatie

506.843

-

506.843

Team Ruimtelijk Beleid

264.001

-15.650

248.351

Team Sociaal Beleid

951.357

-

951.357

Team Bedrijfsbureau SD

347.779

-

347.779

Team Toegang SD

252.300

-43.620

208.680

Herbouw gemeentekantoor

350.000

-

350.000

9.1.3

Schuldratio

162.664

-279.781

-117.117

Treasury

162.664

-279.781

-117.117

9.2.1

Heffingen, rechten en leges

3.356.800

-4.742.300

-1.385.500

Waardering Onroerende Zaken

580.900

-

580.900

Belastingen

2.525.400

-4.742.300

-2.216.900

Kwijtscheldingen

250.500

-

250.500

9.2.2

Acceptabele woonlasten

-11.400.000

-11.400.000

Onr.Zaakbelast. - Woningen

-

-8.700.000

-8.700.000

Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen

-

-2.700.000

-2.700.000

Saldo van Lasten en Baten

18.235.738

-76.285.866

-58.050.128

Mutaties reserves

-

-

-

Onttrekking

-

-2.707.660

-2.707.660

Toevoeging

3.296.400

-

3.296.400

Gerealiseerd resultaat

21.532.138

-78.993.526

-57.461.388