Begroting 2019

5. Wonen

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Nr.

 Doel

Product

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

5.1.1

Groen en speelruimtes

268.881

-50

268.831

Speelvoorzieningen

268.881

-50

268.831

5.2.1

Woningbouwlocaties

2.315.199

-1.737.671

577.528

Gronden algemeen

531.933

-75.000

456.933

Faciliterend grondbeleid

520.595

-400.000

120.595

Actief grondbeleid

1.262.671

-1.262.671

-

5.2.2

Bevorderen en herstructureren woningbouw

229.608

-128.076

101.532

Wonen

229.608

-128.076

101.532

5.2.3

Meewerken aan particuliere initiatieven

930.347

-825.000

105.347

Bouwen - Vergunningverlening

930.347

-825.000

105.347

5.2.4

Afspraken met woningcorporaties

78.222

-44.780

33.442

Woonwagenzaken

78.222

-44.780

33.442

5.3.1

Duurzaam bouwen

1.470.129

-425.000

1.045.129

Milieubeheer

1.470.129

-425.000

1.045.129

Saldo van Lasten en Baten

5.292.386

-3.160.577

2.131.809

Mutaties reserves

-

-

-

Onttrekking

-

-300.000

-300.000

Toevoeging

-

-

-

Gerealiseerd resultaat

5.292.386

-3.460.577

1.831.809