Begroting 2019

1. Deelname aan de samenleving

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland ‘Presikhaaf Bedrijven’

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

Een goed ‘werkgeverschap’ voor alle personen met een indicatie voor Sociale Werkvoorziening in de regio.

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Uitvoering van de taken die bij het SW-werkgeverschap horen.

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt dit bij?

1.3.2 Werkgelegenheid

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

Naar verwachting zal het werkgeverschap vanaf 2019 overgaan naar de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland in de vorm van een nieuwe ‘module’.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

In dat geval resteert een ‘lege’ gemeenschappelijke regeling die dan formeel geliquideerd zal worden.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SD)

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

Zorg voor een goede uitvoering op regioniveau van diverse gemeentelijke taken in het Sociaal Domein.

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Uitvoering door middel van modules en sub-modules van taken rond de Inkoop van zorg en dienstverlening m.n. voor de Wmo en de Jeugdwet, rond Onderwijszaken en rond de Participatiewet (regionaal Werkgeversservicepunt en naar verwachting het SW-werkgeverschap).

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt dit bij?

1.2.2 Kwetsbare inwoners
1.2.4 Voorzieningen Wmo
1.3.1 Re-integratie en scholing
1.3.2 Werkgelegenheid
1.4.1 Voorzieningen jeugd
1.4.2 Opleiding en educatie

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

Naar verwachting zal het werkgeverschap voor alle personen met een indicatie voor Sociale Werkvoorziening in de regio vanaf 2019 overkomen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland ‘Presikhaaf Bedrijven’naar een nieuwe ‘module’.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

De taken en daarmee de organisatie en de omvang van de begroting van de MGR breiden hiermee uit.

Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

De BVO Doelgroepenvervoer is in 2016 opgericht voor het uitvoeren van regionale taken op het gebied van doelgroepenvervoer.

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Het doelgroepenvervoer van Wmo en Jeugd zo adequaat mogelijk te laten verlopen voor de inwoners van de gemeente(n) die er gebruik van (moeten) maken.

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt dit bij?

1.2.4 Voorzieningen Wmo

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

In 2019 moeten strategische keuzen gemaakt worden voor verlenging contracten en regionale samenwerking.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

Dit is afhankelijk van de gemaakte keuzes.

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden onderdeel Publieke Gezondheid

Doelen

Welke doelen, resultaten wil de VP behalen?

VGGM behartigt de belangen van goede voorzieningen Publieke Gezondheidszorg binnen de deelnemende gemeenten en voert deze mede uit.

Welke prestaties worden er van de VP verwacht?

Uitvoering Wet publieke gezondheidszorg o.a. infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg.

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt dit bij?

1.2.1 Gezondheid
1.4.1 Voorzieningen jeugd

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen zullen zich naar verwachting voordoen?

In 2019 blijft de VGGM het rijksvaccinatieprogramma uitvoeren maar de verantwoordelijkheid en financiering hiervoor komt per 1-1-2019 naar de gemeente.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen?

Dit heeft per saldo in 2019 geen financiële gevolgen.
Vooralsnog wordt de bijdrage die de gemeente van het rijk ontvangt voor deze taak een op een doorbetaald aan de VGGM.