Begroting 2019

3. Bedrijvigheid

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Nr.

 Doel

Product

Lasten
2019

Baten
2019

Saldo
2019

3.1.1

Kleinschalige toeristische activiteiten

347.909

-119.500

228.409

Toerisme

192.799

-93.600

99.199

Recreatieve voorzieningen

155.110

-25.900

129.210

3.1.2

Bekendheid recreatief product

373.754

-123.000

250.754

Kermis

144.952

-120.000

24.952

Evenementen

228.802

-3.000

225.802

3.1.3

Landschap en cultuurhistorie

304.072

-58.252

245.820

Park Lingezegen

304.072

-58.252

245.820

3.2.1

Glastuinbouw en agrobusiness

2.502.383

-2.549.233

-46.850

Industrieterreinen

2.502.383

-2.549.233

-46.850

3.2.3

Startende ondernemers

454.379

454.379

Economische ontwikkeling

449.379

-

449.379

Economische promotie

5.000

-

5.000

3.2.4

Dienstverlening aan ondernemers

123.150

123.150

Bedrijvenloket

123.150

-

123.150

Saldo van Lasten en Baten

4.105.647

-2.849.985

1.255.662

Mutaties reserves

-

-

-

Onttrekking

-

-75.000

-75.000

Toevoeging

-

-

-

Gerealiseerd resultaat

4.105.647

-2.924.985

1.180.662