Begroting 2019

9. Financiën

9.3 Risico's

Wat willen we bereiken?

Met het toepassen van risicomanagement streeft de gemeente naar het inzichtelijk maken van de risico’s die de gemeente loopt. Door het risicobewustzijn van de organisatie te stimuleren, kunnen de gevolgen van ontstane risico’s worden geminimaliseerd en kunnen er verantwoorde keuzes worden in het al dan niet aanvaarden van risico’s.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 21.324

19,8 %

Baten

€ 78.784

73,4 %