Begroting 2019

9. Financiën

9.1.1 Sluitende meerjarenbegroting

Wat willen we bereiken?

We gaan steeds uit van een sluitende meerjarenbegroting, waarbij structurele lasten met structurele baten worden gedekt. We monitoren dit op een aantal momenten in het jaar. Voor het begrotingsjaar 2019 doen we dat door middel van twee tussentijdse rapportages. Via de Kadernota 2020 en de Begroting 2020 brengen we de financiële positie voor de periode 2020-2023 in beeld. In de aanloop naar de Begroting 2020 voeren we in 2019 een 'Houdbaarheidstest gemeentefinanciën' uit.