Begroting 2019

1. Deelname aan de samenleving

Overzicht personele inzet

1

Deelname aan de samenleving

Nr.

 Doel

Product

Personele inzet

1.1.1

Sporten en bewegen

Sportbeleid en activering

143.640

Zwembaden

4.115

Binnensportacc. - Beheer & Onderh.

21.320

Buitensportacc. - Beheer & Onderh.

79.200

1.1.2

Kunst en cultuur

Vormings- en ontwikkelingswerk

3.560

Oudheidkunde

4.500

Bibliotheken

27.000

1.1.3

Subsidies en accommodaties

Sociaal en cultureel werk

120.000

Jeugd- en jongerenwerk

24.000

Dorpshuizen

84.350

Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud

43.640

1.2.1

Gezondheid

Openbare gezondheidszorg

42.000

Jeugdgezondheidszorg

24.000

1.2.2

Kwetsbare inwoners

Algemeen maatschappelijk werk

140.700

Ouderenwerk

3.000

Inburgering nieuwkomers

215.880

1.2.3

Uitkeringen

Bijstandsverlening algemeen

19.200

BBZ 2004

26.400

BUIG

912.768

Gem. armoede en schuldenbeleid

146.320

1.2.4

Voorzieningen WMO

WMO Uitvoeringskosten

1.275.240

Hulpmiddelen WMO

5.720

1.3.2

Werkgelegenheid

Sociale werkvoorziening

698.080

Re-integratie en participatie

187.200

1.4.1

Voorzieningen jeugd

Leerlingenvervoer

62.800

Jeugd uitvoeringskosten

695.200

1.4.2

Opleiding en educatie

Onderwijshuisvesting

1.450

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

135.870

Volwasseneducatie

9.000

Kinderdagverblijven

30.000

Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh.

1.040

totaal lasten

5.187.193