Begroting 2019

5. Wonen

5.1.2 Verrommeling buitengebied/binnengebied

Wat willen we bereiken?

We maken het mogelijk om oude leegstaande gebouwen te hergebruiken of een andere functie te geven.  Dit voorkomt leegstand of ongewenst gebruik van oude bebouwing. En het vergroot de leefbaarheid in het landelijk gebied. Ook binnen de bebouwde kom zoeken we nieuwe functies voor vrijkomende gebouwen of plekken. Dit geldt ook voor kansarme winkelgebieden. Aan hergebruik of nieuwbouw stellen we voorwaarden. In de Gids Ruimtelijke kwaliteit (voorheen Welstandsnota) is hier ook aandacht voor. Onder andere via de excessenregeling.