Begroting 2019

1. Deelname aan de samenleving

1.1.3 Subsidies en accommodaties

Wat willen we bereiken?

Samen met organisaties  -actief op het vlak van ‘wonen en welzijn’-  bepalen we welke activiteiten we in 2019 gaan uitvoeren. Dit doen we mede aan de hand van de resultaten van de ‘wijk-scans’.
Maatwerk per kern is mogelijk en nodig om voorzieningen optimaal af te stemmen op de lokale vraag.
Dit vinden we belangrijk omdat we zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de kernen willen organiseren. We stimuleren organisaties om  zelf met een gezamenlijk plan te komen hoe ze invulling gaan geven aan die opdracht.

Daarnaast zorgen we voor een goed voorzieningenniveau per kern en ‘Lingewaard breed’. Voorzieningen waar inwoners terecht kunnen voor maatschappelijke activiteiten. Wij betrekken de inwoners, beheerders van maatschappelijke accommodaties en onze netwerkpartners bij de vraag waar welke voorzieningen moeten komen.