Begroting 2019

1. Deelname aan de samenleving

1.1.1 Sporten en bewegen

Wat willen we bereiken?

Sport is een belangrijke pijler onder de sociale infrastructuur van Lingewaard. Sport is een goed middel om de sociale samenhang in de kernen te bevorderen.

In 2019 geven we (in samenwerking met de Sport en Cultuur Coaches) verdere uitvoering aan het sportbeleid 2016-2020 met speciale aandacht voor:

  • bevorderen van de Open Club-gedachte en daarmee de samenwerking tussen organisaties, verenigingen en inwoners;
  • sporten en bewegen in de openbare ruimte en de aansluiting bij de nieuwe Omgevingswet;
  • een oplossing voor de gymaccommodatie van het OBC Huissen en SGS (keuzevoorstel E1). Oplossingen hiervoor zoeken we in het kader van het project 'Vastgoed dat past';
  • mogelijkheden voor sportdeelname door iedereen (met name zwemonderwijs);
  • meewerken aan de stimulering van het bewegingsonderwijs.  

Het huidige sportbeleid loopt tot en met 2019, dus in dit jaar werken we ook aan het vervolg ervan.  

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2019

Resultaat in 2022

Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

43

41