Begroting 2019

Waar zetten we in 2019 op in?

College Uitvoeringsprogramma

De raadsperiode 2018-2022 is feitelijk begonnen met het vaststellen van het coalitieprogramma 'Samen bouwen aan Lingewaard’. Een programma dat door het merendeel van de gemeenteraad is onderschreven.Bij het installeren van het nieuwe college is afgesproken het college uitvoeringsprogramma gelijktijdig bij de behandeling van de programmabegroting 2019 beschikbaar te hebben. Daarin gaan we vooral in op hoe we het coalitieprogramma de komende jaren willen gaan uitvoeren. Omdat veel onderwerpen uit het programma gaan over voortzetting van bestaand beleid en in de reguliere uitvoering zijn opgenomen, beperken we ons in dat uitvoeringsprogramma tot die punten die:

  • actualisering of intensivering van bestaand beleid nodig maken, vooral wanneer deze aangedragen zijn op de inwonersavond van 2 mei 2018;
  • hoge prioriteit hebben;
  • financiële gevolgen hebben.

De rest van de punten uit het coalitieprogramma vallen onder continuering van bestaand beleid. De financiële gevolgen hiervan zijn opgenomen in deze programmabegroting. De extra kosten die voortvloeien uit de uitvoering van het coalitieprogramma kunnen integraal bij de behandeling van deze begroting worden afgewogen en staan bij de financiële positie.

Het college uitvoeringsprogramma  is nog niet gereed. Door het incident met het gemeentekantoor ligt de focus op de dienstverlening aan inwoners. Hierdoor is het opstellen van het uitvoeringsprogramma vertraagd. Zodra het programma gereed is, stellen we dit aan de raad beschikbaar en publiceren we dit op de website van de gemeente Lingewaard (www.lingewaard.nl).