Begroting 2019

1. Deelname aan de samenleving

1.3.2 Werkgelegenheid

Wat willen we bereiken?

We blijven ons in 2019 sterk maken voor een stevige lokale aanpak om werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van een baan. Ons economisch beleid richt zich op het versterken van bedrijvigheid en werkgelegenheid. De accountmanager Economische Zaken van de gemeente werkt daarbij nauw samen met de ’job hunter’ van het Werkgeversservicepunt (WSP).
Voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt is er werk en ondersteuning op maat. Vorig jaar heeft de gemeente met een aantal werkzoekenden met arbeidsbeperking een arbeidsovereenkomst gesloten. Daarmee geeft de gemeente invulling aan de zogenoemde banenafspraak. In 2019 zetten we in op uitbreiding van dit aantal.
De Sociale Werkvoorziening (SW) van Presikhaaf Bedrijven (een ‘Verbonden Partij’) is vorig jaar overgegaan naar Scalabor, het Arnhemse Werkbedrijf. Daarmee garanderen we werkgelegenheid en ondersteuning van de Lingewaardse SW-ers.
We stellen het volledige participatiebudget beschikbaar om een effectieve regionale aanpak te ontwikkelen.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2019

Resultaat in 2022

Banen

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.

520

530

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking.

68

68

Werkloze jongeren

Het percentage werkloze jongeren.

0,85

0,85