Begroting 2019

1. Deelname aan de samenleving

1.4 Talenten ontwikkelen

Wat willen we bereiken?

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zonder problemen opgroeien en optimale ontwikkelingskansen hebben. We zorgen daarom voor passende jeugdvoorzieningen en voor goede mogelijkheden voor onderwijs en opleiding.
Veel schoolgebouwen in Lingewaard dateren uit de vorige eeuw en zijn daarom aan vernieuwing toe. We hebben hier als gemeente een verplichting en beschouwen het als een belangrijke taak om samen met schoolbesturen de onderwijshuisvesting op orde te brengen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 50.226

46,6 %

Baten

€ 10.840

10,1 %