Begroting 2019

3. Bedrijvigheid

3.2.2 Vestigingsmogelijkheden (bedrijfskavels)

Wat willen we bereiken?

Met actieve acquisitie willen we zoveel mogelijk kavels op de bedrijventerreinen Pannenhuis II, De Houtakker II en Agropark II verkopen. Op alle bedrijventerreinen werken we samen met de ondernemers aan de vorming van collectieven die invulling kunnen geven aan een bedrijfsinvesteringszone. Deze collectieven kunnen initiatieven nemen om de terreinen meer toekomstbestendig te maken. Kopers op De Houtakker II nemen al deel aan de stichting voor dat terrein.
Instrumenten als het keurmerk veilig ondernemen en energieplannen zullen ingezet worden om de organisatiegraad van ondernemers te vergroten en om gezamenlijk de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te houden.  Wij gaan verder instrumenten onderzoeken die het ondernemen verder verduurzamen en bevorderen. Dit kan de vorm aannemen van een stimulerings- en of innovatiefonds voor ondernemers.

Van belang is dat onze bedrijventerreinen aantrekkelijk zijn en blijven voor ondernemers om zich te vestigen. Het momentum van uitbreiding van De Houtakker en de doortrekking van de A15 maken revitalisering van dit terrein urgent en kansrijk (keuzevoorstel C3).

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2019

Resultaat in 2022

Vestigingen van bedrijven

Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64jr

125

127

Functiemenging*

Het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente.

44%

40%

Bruto gemeentelijk product**

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

100

100

* De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
** Het BGP is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in de gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting ( <100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Voor het uitvaartcentrum aan de Karstraat is het bestemmingsplan vastgesteld. In 2019 start de provincie met de toegangsweg (parallelweg Karstraat). Afhankelijk van de behandeling in beroep kan aansluitend de inrichting van en bouw op het perceel van DELA starten.

Voor de omgeving van het Looveer wordt in het kader van het Deltaprogramma onderzocht wat verstandige maatregelen zijn rondom het splitsingspunt Rijn - IJssel. Verbetering van de weg en een  uitbreidingsmogelijkheid voor het terrein willen we daarin ingepast hebben.  Dat moet wel op een rivierkundig verantwoorde manier.