Begroting 2019

Financiële positie

E. Thema: sociale samenhang

Wat willen we bereiken?

2019

2020

2021

2022

Coalitieprogramma - Thema: Sociale samenhang

 1. Reservering accommodaties

-500.000

0

0

0

 1. Ondersteuning culturele evenementen

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

 1. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

0

0

-140.000

-140.000

 1. Revitalisering Zilverkamp

0

0

0

-487.500

 1. Festiviteiten en evenementen

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

 1. Fort Pannerden

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

 1. Inwonersparticipatie

-57.500

-57.500

-57.500

-57.500

Totaal

-642.500

-142.500

-282.500

-770.000

 1. Reservering accommodaties
  Dit budget is nodig om mogelijke oplossingen te vinden voor aanpassing gemeentekantoor Bemmel, multifunctionele vergaderruimte in Huissen en geschikte ruimte voor turnvereniging SGS. Dit budget is geraamd nog voor de brand in het gemeentekantoor. De kosten van de renovatie zijn dus niet meegenomen.
 2. Ondersteuning culturele evenementen
  In het coalitieprogramma 2018-2022 is opgenomen, dat we initiatieven voor culturele evenementen gaan ondersteunen. Momenteel is er een zeer beperkte subsidieregeling (eenmalige subsidie voor vernieuwende activiteiten). Hierdoor is het niet mogelijk om jaarlijks terugkerende culturele evenementen die voorzien in een lokale behoefte te subsidiëren. Met het opnemen van een nieuw budget hiervoor kan de subsidiëring voor de organisatie van culturele evenementen, zoals het 3oeverfestival, en evenementen die passen binnen het kader van de cultuurnota, plaatsvinden. De subsidieverordening moet daarvoor worden aangepast, waarbij tevens het subsidieplafond van € 30.000 wordt ingesteld.
 3. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) (investering € 3.500.000)
  Eind 2018/begin 2019 zal het IHP onderwijs worden vastgesteld. Het IHP heeft, conform de op handen zijnde nieuwe wetgeving een doorlooptijd van 16 jaar te verdelen in 4 tijdvakken van 4 jaar. De eerste termijn betreft de periode 2019-2022. In de begroting 2018 is voor de uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs in 2019 al € 3,5 miljoen gereserveerd. Het IHP zal eind 2018 begin 2019 aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Bij het IHP zal ook een financiële paragraaf worden opgenomen waarin zal worden aangegeven welke investeringen voor de komende jaren in de onderwijshuisvesting noodzakelijk zijn. Vooruitlopend hierop is bij de nieuwe voorstellen in deze begroting € 3,5 miljoen opgenomen voor 2019 zodat we in 2019 daadwerkelijk kunnen starten. Tevens zijn er reserveringen van 2 x € 10 miljoen voor 2021 en 2022.
 1. Revitalisering Zilverkamp (investering €7.500.000)
  Ook de aanpak van de revitalisering van de wijk Zilverkamp willen we versnellen/intensiveren. Dit past bij de ambities en de andere ontwikkelingen in de wijk. Ook hiervoor wordt extra capaciteit geraamd, naast de versnelde inzet van middelen voor concrete maatregelen. We willen dat de fysieke maatregelen in de wijk in 2021/2022 zijn afgerond. Meer informatie over dit project zal aan de raad beschikbaar worden gesteld.
 2. Festiviteiten en evenementen
  In 2013 is het budget verlaagd van € 88.000 naar € 16.000. Dit vloeide voort  uit de vaststelling van de evenementennotitie 2013. Uitgangspunten van deze beleidsnotitie waren onder andere:
  * Commerciële evenementen moeten zelf zorg dragen voor de faciliteiten
  * Non-profit evenementen kunnen gratis materialen lenen. Deze materialen dienen zelf door de organisator tijdens kantooruren te worden opgehaald en ingeleverd.

  In de kaderstellende evenementennota 2018 is een toename van onze dienstverlening opgenomen, hierdoor is het noodzakelijk om het budget te verhogen. Voorbeelden zijn de inzet van verkeersregelaar, het schoonvegen van routes en pleinen, de huur van geleidehekken en het ophangen en verwijderen van de vlaggen "Lingewaard Bloeit". De in de Tussentijdse rapportage 2018 opgenomen structurele extra kosten vanwege de doorkomst van de Nijmeegse 4-daagse maken hiervan onderdeel uit.
 3. Fort Pannerden
  Met de verwachting dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar Fort Pannerden deel van uitmaakt, de status van Werelderfgoed krijgt zal het bezoekersaantal stijgen. We hebben het fort ingericht als museum en beleveniscentrum. Voor het behoud van de natuur- en cultuurhistorische waarde van het fort geven we een bijdrage in het specialistisch groenonderhoud van het groene dak van het fort. De beheerstichting wordt het daarmee mogelijk gemaakt zich te focussen op verbetering van de marketing en de exploitatie van het fort.
 4. Inwonersparticipatie
  Kanteling naar vraaggericht werken voor inwoners. Voor het opstellen en uitvoeren van dorps-en wijkontwikkelingsplannen (DOP/WOP) moeten de leefbaarheidsgelden verhoogd worden. Het opstellen van DOP/WOP wordt begeleid door externe instanties. Daarnaast zijn er al meerdere kernen die met hun eigen dorps/wijkplannen werken. Dit betekent dat er steeds meer inwonersinitiatieven zijn en er steeds meer aandacht voor leefbaarheid is. Hiervoor willen we het leefbaarheidsbudget verhogen met € 25.000. Daarnaast brengt dit meer werk met zich mee waardoor er structurele uitbreiding bij de gebiedscoördinatoren nodig is (0,5 fte).