Begroting 2019

4. Stad, dorp en landschap

4.2.1 Monumenten

Wat willen we bereiken?

Monumenten zijn belangrijk voor de eigen identiteit van een woonkern. Voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten zijn er subsidiemogelijkheden. De subsidies worden verleend op basis van concrete aanvragen. Jaarlijks reiken we een monumentenprijs uit.
Eind 2018 gaan de Welstandscommissie en de Commissie Erfgoed samen. De nieuwe Omgevingscommissie adviseert over ruimtelijke kwaliteit bij grotere (bouw)plannen en visies. Gebouwd en landschappelijk erfgoed maken hier een belangrijk deel van uit.