Begroting 2019

7. Beheer en onderhoud

7.2 Schone en veilige leefomgeving

Wat willen we bereiken?

We vervullen onze zorgplicht voor riolering, huishoudelijke afvalverwijdering en gladheidbestrijding. De invloed van extreme weersomstandigheden door klimaatverandering, vooral wateroverlast, beperken we tot een acceptabel niveau.
De negatieve effecten op het milieu en de leefomgeving moeten zo klein mogelijk zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 15.637

14,5 %

Baten

€ 9.688

9,0 %