Begroting 2019

7. Beheer en onderhoud

7.2.1 Waterkwaliteit en waterberging

Wat willen we bereiken?

Riolering en waterzuivering
Delen van het rioleringsstelsel (inclusief gemalen, drukriolering, e.d.) worden jaarlijks geïnspecteerd. Op basis van die inspecties bepalen we of het nodig is om onderhoud te plegen. Als het nodig is vervangen we onderdelen.

Bij groot onderhoud beperken we de overlast voor inwoners tot een minimum. Dat doen we door het vervangen van de riolering zo veel mogelijk te combineren met het groot onderhoud aan wegen.

In drie wijken in Huissen vervangen we de bestaande riolering en brengen verbeteringen aan tegen wateroverlast. Het gaat om:

  • de wijk ’t Zand;
  • Korte Loostraat;
  • Peperstraat/Gasthuisstraat in het centrum.

Zie ook: paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen onder Riolering.

Watersysteem en waterberging
De laatste maatregelen uit het waterplan voeren we uit. We verbeteren watergangen en vijvers. Hiermee wordt de waterkwaliteit beter en de wateroverlast beperkt/voorkomen.

Samen met de provincie Gelderland, het Waterschap Rivierenland en elf gemeenten in de regio Rivierenland voeren we stresstesten uit. Deze testen tonen onze klimatologische kwetsbaarheden (wateroverlast, overstromingen, hitte, droogte). Dit doen we als onderdeel van het Deltaplan.
Doel is een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland in 2050. Vanaf 2020 moet dit al onderdeel zijn van gemeentelijk beleid en uitvoering.

Zie ook: paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen onder Water.