Begroting 2019

7. Beheer en onderhoud

7.1 Onderhoud leefomgeving

Wat willen we bereiken?

We willen dat onze inwoners in een schone, groene en aantrekkelijke omgeving wonen. Het beeldkwaliteitsniveau is hiervoor ten minste B. In de centra van de woonkernen is de kwaliteit hoger.
Een kwalitatief goede openbare ruimte is een verbindend element dat woonkernen haar karakter geeft. Andere elementen hiervoor zijn adequate voorzieningen en een goed woningaanbod.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lasten, baten en saldo

Bedragen x 1000

Lasten

€ 15.637

14,5 %

Baten

€ 9.688

9,0 %