Begroting 2019

8. Inwoner en bestuur

8.4.2 Publieke verantwoording

Wat willen we bereiken?

De doelstellingen en activiteiten zijn concreter
De programmabegroting is de basis voor een goede verantwoording van het door ons gevoerde bestuur. Samen met uw raad gaan we de begroting 2020 doorontwikkelen. Dit moet leiden tot een begroting die u nog beter in staat stelt om uw kaderstellende en controlerende rol in te vullen.
Uit ervaring weten we dat het vaak niet eenvoudig en mogelijk is om de maatschappelijke effecten te meten. Voor de realisatie van doelen zijn we namelijk sterk afhankelijk van anderen (inwoners, bedrijven, belangengroepen, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen). Bovendien zijn verbonden partijen betrokken bij een deel van de uitvoering van het beleid. We realiseren ons dat de samenleving niet 'maakbaar' is.
Via tussentijdse rapportages en de jaarstukken stellen we uw raad op de hoogte van de behaalde resultaten.