Begroting 2019

Inleiding wethouders

Wethouder Slob

Investeren in duurzaamheid
Lingewaard is mooi. Dat willen we zo houden, ook voor toekomstige generaties. Daarom investeren we de komende jaren meer in duurzaamheid. We gaan in 2019 aan de slag met een nieuw duurzaamheidsbeleid en stellen een warmtevisie op. Zo brengen we in beeld welke stappen we gezamenlijk moeten zetten om wijken van het gasnet af te halen. Hiermee starten we in de wijk De Zilverkamp in Huissen. Samen met de tuinders en provincie werken we aan het klimaatneutraal maken van NEXTgarden. Daarnaast werken we aan het realiseren van plaatsen voor windenergie en grootschalige zonneprojecten en investeren we in het verduurzamen van onze eigen accommodaties. Ook gaan we onderzoeken met het bedrijfsleven welke concrete stappen we met hen qua duurzaamheid kunnen zetten. Als gemeente willen we ondernemers hierbij faciliteren. Via het Energieloket willen we ook het bewustzijn bij inwoners versterken, initiatieven ondersteunen en beweging op gang brengen.

Toegankelijkheid zorg verbeteren
In Lingewaard willen we dat iedereen meedoet en iedereen doet ertoe. De meeste mensen geven zelf invulling aan hun leven. Maar iedereen heeft weleens ondersteuning nodig. Daarom organiseren we samen met zorg- en welzijnsorganisaties één plek waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over zorg en welzijn. Dit doen we per kern en dichtbij de mensen. Zodat we zorg toegankelijker maken en onze inwoners beter leren kennen. Dit betekent ook dat we als gemeente in samenwerking met onze partners integraal en creatief moeten werken. Zo kunnen we inwoners nog beter ondersteunen.

Samenwerken aan betere hulpverlening
We investeren vooral in preventie en vroegsignalering. We willen inwoners in een vroeg stadium ondersteunen. Problemen blijven hierdoor relatief kleiner, waardoor bijvoorbeeld het aantal uithuisplaatsingen van kinderen kunnen verminderen. Dit vraagt intensieve samenwerking tussen de verschillende organisaties in onze gemeente; van scholen tot huisartsen en zorginstellingen. Maar door preventie willen we er ook voor zorgen dat mantelzorgers hun zorg kunnen blijven volhouden. We werken vanuit preventie, maar wanneer hulp en ondersteuning nodig is, werken we met het plan van de mensen zelf. Hiervoor gaan we in gesprek met de inwoner en iedereen die bij zijn of haar situatie betrokken is. Zowel met professionals als de omgeving. Als gemeente monitoren we het resultaat.