Begroting 2019

Inleiding wethouders

Wethouder Witjes

In Lingewaard is het goed wonen
Het college heeft de ambitie om 1.000 woningen te bouwen tot en met 2022. Dit willen we doen in iedere kern. Vooral om te voldoen aan de woonbehoefte van onze eigen inwoners. Maar ook omdat we een groeigemeente willen zijn; aantrekkelijk voor mensen in de regio om hier te komen wonen. In 2019 komen er onder meer huizen aan de Plakse Wei in Bemmel en starten we met de planvorming in Driegaarden in Huissen. Daarnaast stellen we in 2019 voor de kleinere kernen bestemmingsplannen vast voor nieuwe woningbouwlocaties. Voor Bemmel wordt intensief contact gezocht met provincie/regio voor extra woningbouw.

Aantrekkelijk ondernemersklimaat
We investeren in een MKB vriendelijke gemeente waar ondernemers zich graag vestigen. Met ondernemers gaan we in gesprek hoe we de dienstverlening vanuit de gemeente nog verder kunnen verbeteren. Ook onderzoeken we samen hoe we bedrijventerreinen verder kunnen verbeteren.

Toekomstbestendig onderwijs
Veel schoolgebouwen in Lingewaard zijn aan vernieuwing toe. Samen met schoolbesturen ontwikkelen we plannen voor toekomstbestendige schoolgebouwen. Vanaf 2019 starten we met de uitvoering hiervan. Vanuit het Rijk krijgen we in 2019 extra geld om taalachterstand bij peuters aan te pakken. We investeren ook in activiteiten voor laaggeletterden. In 2019 werken we samen met partners verder aan de verschillende initiatieven zoals Taalmaatjes en de VoorleesExpress.

Ruimte voor inwonersinitiatieven
In Lingewaard hebben we bruisende, vitale kernen. We stimuleren dat inwoners zelf met initiatieven komen. Daarom starten we met Lingewaard Doet in Angeren en Gendt en breiden dit in 2019 uit naar andere kernen. Ook gaan we verder met de bestaande dorps- of wijkontwikkelingsplannen. In 2019 wordt het Gendts Ontwikkelingsplan opgeleverd en wordt concreet gewerkt aan de Wijk van de Toekomst De Zilverkamp in Huissen.