Begroting 2019

Inleiding wethouders

Wethouder Janssen

Sport heeft meer dan één doel; sport zorgt ervoor dat je gezond blijft, zorgt voor een nuttige tijdsbesteding en is een mooie manier om elkaar te ontmoeten. In 2019 gaan we door op de in 2016 ingezette weg met extra aandacht voor onder meer de open-club-gedachte, sporten in de openbare ruimte en een permanente oplossing voor de tijdelijke gymlocatie van OBC Huissen en de turnzaal van SGS. Met het project ‘Vastgoed dat past’ willen we het gebruik van accommodaties zoveel mogelijk op elkaar afstemmen en zo de gebouwen efficiënter gebruiken. Ook maken we met gebruikers van deze voorzieningen goede afspraken die voor iedereen gelijk zijn. We gaan verder met het energiezuinig maken van gemeentelijke gebouwen; we streven ernaar dat onze gebouwen in 2020 minimaal energielabel B hebben.

In 2020 komt er een nieuw afvalbeleid, in 2019 bereiden we ons daarop voor; we besteden de huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk afval en de inzameling van restafval aan. Met goede communicatie stimuleren we inwoners hun afval te scheiden, te minderen en te hergebruiken. We komen tegemoet aan de vraag om meer toezicht en handhaving en werken daarbij nauw samen met onze netwerkpartners. Gezamenlijk proberen we de overlast te beperken. Samen met de 15 (wijk)platforms en dorpsraad Ressen werken we aan het vergroten van de sociale betrokkenheid, de leefbaarheid en de veiligheid in de straat, wijk of dorp. Uitgangspunt hierbij is dat de eigen identiteit van de dorpskern of de wijk behouden blijft.

We willen de Lingewaardse recreatie- en toerismesector versterken door samenwerking met bedrijven binnen en buiten de sector, de VVV, het Regionaal Bureau Toerisme KAN en gemeente Overbetuwe. We geven het vroegere kasteelterrein in Ressen verder vorm en zetten ons in voor de realisatie van een voetveer tussen Bemmel en Ooij. We ondersteunen de initiatieven om de oude steenovens in Doornenburg en Gendt te behouden. Ook dit natuurlijk in nauw overleg met belangengroepen.