Begroting 2019

5. Wonen

5.2.4 Afspraken met woningcorporaties

Wat willen we bereiken?

Eind 2016 zijn meerjarenafspraken (2017-2020) vastgesteld met de corporaties en de huurdersorganisaties. Deze afspraken gaan uit van de vastgestelde Nota wonen en de daarbij aangenomen moties vanuit de gemeenteraad. Per jaar worden de afspraken geëvalueerd en geactualiseerd. De afspraken gaan o.a. over de omvang van sociale woningvoorraad, over betaalbaarheid, leefbaarheid, woningaanpassingen ten behoeve van de vergrijzing, opvang statushouders en verduurzaming van de woningvoorraad. Voor 2019 hebben we  met de corporaties overleg of er mogelijkheden zijn om starters een contract voor bepaalde tijd aan te bieden. Dit op voorwaarde dat ze daarna doorstromen naar een duurdere huurwoning of een koopwoning.