Begroting 2019

Paragraaf 4 Financiering

Leningenportefeuille

Uit het volgende overzicht blijkt dat ten gevolge van het opnemen van een nieuwe geldlening en de reguliere aflossingen in 2019 het gemiddelde rentepercentage zal afnemen met 0,40%. Dit is natuurlijk afhankelijk van de te betalen rente op de nieuw af te sluiten lening. Voor de begroting gaan we hier uit van een rentepercentage van 1,30%.

MUTATIES VASTE SCHULD IN 2019

(Bedragen x EUR 1.000)

Bedrag

Gemiddelde

Invloed op

rente

gem. rente

Beginstand per 1 januari 2019

58.061

3,77%

Nieuwe leningen

10.000

1,30%

-0,38%

Reguliere aflossingen

-2.636

4,30%

-0,02%

Vervroegde aflossingen

0

0,00%

0,00%

Renteaanpassing (oud percentage)

0

0,00%

0,00%

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

0,00%

0,00%

Omzetting vast naar vlottend

0

0,00%

0,00%

Omzetting vlottend naar vast

0

0,00%

0,00%

Eindstand per 31 december 2019

65.425

3,37%

-0,40%