Begroting 2019

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

4. Risico's

De risico’s zijn hieronder weergegeven. Alle risico’s vanaf € 75.000 zijn voor de volledigheid in onderstaand overzicht opgenomen. Onderstaand overzicht geeft  per risico aan of het een incidenteel of structureel risico (I/S) is en de wijzigingen ten opzichte van de jaarrekening 2017.

Het risico in het rode gebied heeft betrekking op ruimtelijk beleid (1). De risico’s in het oranje gebied hebben betrekking op bedrijfsvoering (2) en openbare ruimte (3). Voor deze risico’s geldt dat er beheersmaatregelen geïmplementeerd (moeten) worden ter beheersing van de risico’s. De risico's met een risicoscore van 15 of hoger lichten we hieronder nader toe.

4.1   Afzetrisico en deprogrammering bedrijventerreinen
In de loop van 2017 zijn de plannen voor deprogrammering door de provincie concreter geworden. Er wordt een schatting gemaakt van de kans op daadwerkelijke afwaardering en de kosten die daarmee gemoeid zullen zijn. Zolang dit geen feitelijke situatie betreft, wordt hiervoor een bedrag gereserveerd in de risicoparagraaf.

Ten aanzien van de deprogrammering bedrijventerreinen heeft het college de raad vorig jaar per brief geïnformeerd over de plannen van de provincie om als gevolg van het overschot aan bedrijventerreinen, gronden op Houtakker II, Pannenhuis II en Agropark II uit de markt te halen als deze niet voor 2021 zijn verkocht. Als deze plannen worden doorgezet moeten deze gronden worden afgewaardeerd naar bijvoorbeeld agrarische waarde. De geprognotiseerde boekwaarde per 31-12-2020 voor Pannenhuis II en Agropark II minus de waarde van de niet verkochte percelen bedraagt circa € 11.500.000. De onzekere situatie rondom de verkoop van percelen kan een aanzienlijke kostenpost betekenen voor de gemeente. Om in te spelen op deze mogelijke situatie is in 2017 reeds een verliesvoorziening getroffen van € 3.922.000.

Ten opzichte van de jaarrekening 2017 is de situatie niet veranderd omdat de grondexploitaties bij de jaarrekening in mei 2018 voor het laatst zijn geactualiseerd. De belangstelling voor kavels op de bedrijventerreinen is in de afgelopen periode verder aangetrokken.

4.2    Informatiebeveiliging
Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht om datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Hierin is bepaald dat de verantwoordelijke bij een datalek boeteplichtig is, als sprake is van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Zowel grootschalige inbraak (hacken) als ieder kwijtraken, diefstal of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens telt als een datalek, waarbij boetes kunnen oplopen tot € 820.000. Het risico is de afgelopen jaren sterk toegenomen vanwege de ontwikkeling van de digitalisering van de gemeente. In de paragraaf bedrijfsvoering staat een nadere toelichting op informatiebeveiliging.

4.3    Verkeerstechnische inrichting wegen
De gemeente dient er als wegbeheerder zorg voor te dragen dat de weg zodanig wordt ingericht en onderhouden dat hij geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid. Op diverse fronten blijft de verkeerstechnische inrichting van de weg achter ten opzichte van de wettelijke verplichtingen. Het van de weggebruiker gewenste gebruik van de weg behoort voort te vloeien uit de inrichting van de weg. De inrichting van de weg is echter niet altijd in overeenstemming met het geldende verkeersregime en dit leidt tot onduidelijke situaties. Hier is in de afgelopen periode aan gewerkt en is op verschillende locaties de verkeerssituatie aangepakt.