Begroting 2019

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

7. Verbonden partijen

In deze paragraaf beschrijven we de verbonden partijen die zijn ingedeeld in toezichtarrangement 3 ‘groot belang’. Dit zijn conform de nota verbonden partijen en raadsbesluit van 15 juni 2017 de volgende vier verbonden partijen:

Presikhaaf Bedrijven
Vanaf 1 januari 2018 zijn alle bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf Bedrijven overgedragen aan Scalabor. De frictiekosten voor Presikhaaf zijn hierdoor een jaar eerder genomen. De financiële gevolgen die samenhangen met Presikhaaf Bedrijven zijn structureel opgenomen in de programmabegroting 2018. Hiermee zijn alle risico’s in de bedrijfssfeer geëlimineerd. Gemeente Lingewaard is geen deelnemer van het bedrijf Scalabor. Lingewaard heeft Scalabor via een aanwijzingsbesluit aangewezen als uitvoerder van de sociale werkvoorziening. De raad neemt in het najaar van 2018 een besluit over het overdragen van Presikhaaf Bedrijven naar de MGR Sociaal Domein.

ODRA
De financiële risico’s van de ODRA zijn als gering tot matig beoordeeld op grond van hun jaarrekening 2017. Een nadere uitwerking van de ODRA is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

BVO Doelgroepenvervoer
Ten aanzien van het doelgroepenvervoer was er in de afgelopen jaren sprake van budgetoverschrijdingen. In het vierde kwartaal van 2018 vindt er besluitvorming plaats over maatregelen om deze kostenoverschrijdingen terug te dringen. In het verlengde van deze besluitvorming vindt in 2019 besluitvorming plaats over de toekomst van de BVO Doelgroepenvervoer. Daarbij worden verschillende scenario’s ontwikkeld en is het mogelijk dat de verschillende deelnemende gemeenten uiteindelijk kiezen voor verschillende oplossingen. Een mogelijke andere invulling van de samenwerking geeft een (financieel) risico.

MGR Sociaal Domein Midden Gelderland
De MGR is een uitvoeringsorganisatie waarin Lingewaard participeert. De financiële risico’s van de MGR zijn als gering tot matig beoordeeld op grond van hun jaarrekening 2017.