Begroting 2019

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

8. Financiële kengetallen

De financiële kengetallen geven meer inzicht in de financiële positie van de gemeente. Zij kan zo de ontwikkeling van de financiële positie zien ten opzichte van de begroting 2018 en de jaarstukken 2017.

Financiële kengetallen

Werkelijk

Begroot

Begroot 

Begroot

Begroot

Begroot

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.a. Netto schuldquote

46%

72%

66% 

66% 

73%

 70%

1.b. Netto schuldq. gecorr. v leningen

40%

63%

57% 

58%

65% 

62% 

2.    Solvabiliteitsratio

30%

30%

 33%

32%

 31%

31% 

3.    Grondexploitatie

12,02%

19,21%

19,53%

17,82%

14,31%

12,94%

4.    Structurele exploitatieruimte 2016

7,30%

-0,18%

-1,10%

-0,63%

0,31%

0,40%

5.    Belastingcapaciteit

115,80%

114,80%

 114,33%

 114,33%

 114,33%

114,33% 

De provincie hanteert de hieronder gebruikte indeling voor de financiële kengetallen. De indeling is gebaseerd op de signaleringswaarden zoals die bij stresstesten voor 100+ gemeenten worden gehanteerd.

Financiële kengetallen

Gelders

Kengetal

Categorie 

Categorie 

Categorie 

gemiddelde

Lingewaard

A

B

C

1.a. Netto schuldquote

64%

66%

<90%

90-130%

>130%

1.b. Netto schuldq. gecorr. voor leningen

54%

57%

<90%

90-130%

>130%

2.    Solvabiliteitsratio

34%

33%

>50%

20-50%

<20%

3.    Grondexploitatie

16%

19,53% 

<20%

20-35%

>35%

4.    Structurele exploitatieruimte 2019

0,61%

-1,10%

Begr én MJB > 0%

Begr of MJB > 0%

Begr én MJB < 0%

4.    Structurele exploitatieruimte MJB

1,06%

0,40%

5.    Belastingcapaciteit

100%

114,33% 

<95%

95-105%

>105%

Het Gelders gemiddelde is berekend op basis van de door de gemeenten in hun begroting 2018-2021 opgenomen kengetallen.

Categorie A is het minst risicovol en C het meest risicovol. De provincie beoordeelt onze financiële positie aan de hand van de kengetallen. Maar voor het behouden van preventief toezicht is het alleen van belang dat de meerjarenbegroting een positief saldo heeft (art. 203 GW).

1 a. Netto schuldquote
De netto schuldquote = totale schulden / totale baten  (excl. reserves)

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente.

Ten opzichte van de begroting 2018 is de netto schuldquote verbeterd. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er in 2018 geen nieuwe langlopende geldlening is aangetrokken. Hierdoor zit Lingewaard ruim in categorie A, de minst risicovolle categorie.

1 b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote wordt zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden berekend, omdat er onzekerheid kan bestaan of alle leningen terug worden betaald.

Lingewaard zit ruim in categorie A, de minst risicovolle categorie.

2. De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio = eigen vermogen / totaal balans

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin onze gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

De solvabiliteitsratio zit in de middelste categorie. Dit is een aandachtspunt. De ratio blijft de komende jaren wel stabiel rond de 30%. Dus er treedt geen verslechtering op.

3. Grondexploitatie
Kengetal grondexploitatie = Boekwaarde bouwgrond in exploitatie / totale baten (excl. reserves)

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten. De boekwaarde is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Of een hoog of laag percentage gunstig is, is afhankelijk van de markt. Bij een gunstige markt zou een hoog percentage meer winstpotentie kunnen hebben.

Het kengetal is kleiner dan 20%. Hierdoor zit Lingewaard in categorie A, de minst risicovolle categorie.
De stijging tussen jaarrekening 2018 en begroting 2018 is voornamelijk het gevolg van het feit dat de Gemeenschappelijke Regeling Bergerden is opgeheven en deze bouwgrondexploitatie door Lingewaard is voortgezet.

4. Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte = het saldo van de structurele baten en lasten + het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves / de totale baten (excl. reserves).

Dit kengetal geeft aan welke structurele financiële ruimte de gemeente heeft. We nemen bij de berekening alleen de structurele baten en lasten mee en niet de incidentele.

De structurele exploitatieruimte is hoofdzakelijk negatief vanwege het effect van de precariobelasting. De precariobelasting wordt vanaf 2019 gerekend tot de incidentele posten. Dit omdat de opbrengst in de meerjarenbegroting eindig is. Vanaf 2022 ontvangen we deze opbrengst niet meer. Omdat we de opbrengst afbouwen in de begroting stijgt de structurele exploitatieruimte geleidelijk.

5. Belastingcapaciteit
Belastingcapaciteit = totale woonlasten gemeente Lingewaard / landelijk gemiddelde woonlasten

Dit kengetal vergelijkt de totale woonlasten in Lingewaard met het landelijke gemiddelde. De woonlasten zijn de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. We gaan uit van de woonlasten van meerpersoonshuishoudens.

De belastingcapaciteit zit in de meest risicovolle theorie. Door de relatief hoge onroerende zaakbelasting ontbreekt de ruimte voor het benutten van extra belastingcapaciteit, indien dat nodig zou zijn voor het opvangen van risico's. De belastingdruk 2019 is vergeleken met het landelijke gemiddelde van 2018 (2019 is nog niet bekend).

Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen

De netto schuldquote en de grondexploitatie zitten in de minst risicovolle categorie.
De structurele exploitatieruimte is licht negatief. Dit is met name het gevolg van het incidentele karakter van de opbrengst precariobelasting. Het wegvallen van deze opbrengst wordt in de meerjarenbegroting opgevangen. Daarom valt dit kengetal vanaf 2021 in de minst risicovolle categorie.
Voor de solvabiliteit is het van belang het eigen vermogen zoveel mogelijk op peil te houden.
De belastingcapaciteit zit in de meest risicovolle categorie. De onbenutte belastingcapaciteit kan daardoor niet ingezet worden voor het opvangen van risico's. Echter, we hebben een uitstekend weerstandsvermogen, waarmee we risico's kunnen opvangen. We beoordelen dit daarom per saldo niet als risicovol.
Onze financiële positie is stabiel. Daarvoor is het van  belang ons eigen vermogen op peil te houden en de meerjarenbegroting sluitend.