Begroting 2019

8. Inwoner en bestuur

8.1.1 Brandweer, ambulance en rampenbestrijding

Wat willen we bereiken?

Nauwe samenwerking met veiligheidspartners
De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) behartigt onze belangen op het gebied van brandweer en volksgezondheid in de regio. Er zal een professionaliserings- en kwaliteitsslag gemaakt worden op het vlak van bevolkingszorg (rampen en crisis) (keuzevoorstel F1). In het jaarverslag verantwoordt de VGGM de behaalde resultaten. Om de vrijwillige bandweerkorpsen op sterkte te houden blijven we wervingsacties houden.

Stimuleren bewustwording veiligheid en gezondheid
In het belang van onze inwoners en medewerkers richten we ons op:

  • het houden van voorlichtingsbijeenkomsten over brandveiligheid;
  • trainen van de ambtelijke organisatie ten aanzien van rampen en crises.