Begroting 2019

Financiële positie

F. Overige keuzevoorstellen

2019

2020

2021

2022

Overige keuzevoorstellen

 1. Professionalisering bevolkingszorg VGGM

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

 1. Functionaris gegevensbescherming

-97.500

-97.500

-97.500

-97.500

 1. Ambassadeur innovatie

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Totaal

-132.500

-132.500

-132.500

-132.500

 1. Professionalisering bevolkingszorg VGGM
  Door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden wordt verzocht de huidige inwonerbijdrage voor bevolkingszorg te verhogen met € 0,45. Dit geld is nodig om professionaliserings- en kwaliteitsslag op het vlak van bevolkingszorg te maken (rampen en crises). Het totaal bedrag wat benodigd is zal door alle gemeenten in de regio worden opgebracht.
 2. Functionaris gegevensbescherming
  De functionaris gegevensbescherming (FG) voert interne controles uit en toetst de stand van zaken omtrent gegevensbescherming aan wet- en regelgeving, het interne beleid en bestaande protocollen. Daarnaast ziet de FG toe op de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustwording en opleidingen van bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken medewerkers. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt als richtlijn minimaal 0,5 fte vrij te maken voor de rol van de FG. In de begroting is op dit moment 0,2 fte beschikbaar. (deze rol dient te worden uitgebreid met 0,3 fte).
  Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de Privacy Officer (PO) ( of privacy-jurist) zijn niet wettelijk vastgesteld. Op grond van artikel 24 van de AVG heeft het college echter wél de verantwoordelijkheid om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om te waarborgen en aan te kunnen tonen dat de verwerkingen van persoonsgegevens in  overeenstemming met de AVG worden uitgevoerd. Gelet op het feit dat de specifieke rol en taken van de FG zijn vastgelegd en de FG bijvoorbeeld niet betrokken mag worden bij het tot uitvoering brengen van het privacybeleid, heeft de organisatie een rol nodig die zorgt voor het opstellen en het tot uitvoering brengen van privacybeleid. Dit gaat de PO doen. Bovendien speelt de PO (onder andere) een belangrijke rol bij de uitvoering van de zogenaamde gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bij de behandeling van de rechten van betrokkenen. De FG heeft in deze procedures een adviserende en toezichthoudende rol. Voor de rol van PO is 1,0 fte nodig.
 3. Ambassadeur innovatie
  Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vormen een belangrijke uitdaging in de informatievoorziening van de gemeente Lingewaard. Om dienstverlening en organisatieontwikkeling in goede banen te leiden en in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, is het soms nodig om nieuwe wegen te bewandelen.  Innovatie is een hulpmiddel bij het vinden van nieuwe wegen. Dit is één van de conclusies die is getrokken uit de evaluatie van de Bende van 5, de samenwerking tussen vijf gemeenten (waaronder Lingewaard) om het huidige democratische stelsel te verbeteren en de dienstverlening voor de inwoners te innoveren. De rol van Ambassadeur innovatie is een vervolg op dit traject. Nieuwe wegen zijn misschien al aangelegd of in ontwikkeling door/bij andere overheidsorganisaties. Het is daarom belangrijk om als middelgrote gemeente actief samen te werken met (regio)gemeenten en aan te sluiten bij landelijke initiatieven, zoals Samen Organiseren (VNG Realisatie). Voorbeelden hiervan zijn de Common Ground, de Taskforce Samen Organiseren en Pilotstarter.nl. Hiervoor hebben we extra inzet nodig die niet uit de huidige formatie gedekt kan worden.