Begroting 2019

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

6. Water

Programma 7

Kaderstellende nota’s:
Waterplan Lingewaard (2008)

Wat doen we in 2019:
In 2019 worden de laatste maatregelen uit het waterplan afgerond en kan het waterplan worden afgesloten. We maken het verplichte evaluatierapport van het grondwatermeetnet. We beoordelen daarin het nut en de noodzaak van de aanwezige peilbuizen en we beoordelen of uitbreiding van het meetnet nodig is.

Financieel:
In programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de lasten en baten voor onderhoud watergangen opgenomen.
De kosten van de waterplanmaatregelen activeren we (rente en afschrijving).