Begroting 2019

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

F. Informatievoorziening

De Informatievoorziening faciliteert inwoners, bedrijven en de interne organisatie

Een veranderende samenleving vereist een gemeentelijke organisatie die daarop inspeelt. Een van de speerpunten is een goede informatievoorziening en een goede informatiestructuur. Belangrijk hierbij is dat de informatiebeveiliging en de privacy gewaarborgd blijft. De dienstverlening aan de inwoners en ondernemers worden via steeds meer kanalen en steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk ondersteund met informatievoorziening. Onze goed ingerichte digitale snelweg zorgt er ook voor dat medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken.

De gemeente Lingewaard sluit aan bij Samen Organiseren
Innovatie is een hulpmiddel voor het vinden van nieuwe wegen. Het uitgangspunt is dat Lingewaard aansluiting zoekt met landelijke- en regionale ontwikkelingen om zo aan de voorkant betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen en deze ook in de organisatie te implementeren (keuzevoorstel F3).

Informatie gestuurd werken wordt verder ingericht
Ons Informatiebeleid is opgesteld. Hierin is ook opgenomen dat we meer informatie-gestuurd en datagedreven willen werken zodat we beleid kunnen onderbouwen met een goede data-analyse. Hiervoor realiseren we een gemeenschappelijk platform voor datagedreven sturing waarmee o.a. sturingsdashboards en beleidsrapportages en -monitors kunnen worden ontwikkeld.

Implementatie van een digitaal loket voor de Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: in het nieuwe Omgevingsloket. Via dit loket kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. Team informatievoorziening heeft een impactanalyse uitgevoerd en op basis daarvan een plan van aanpak opgesteld. In 2019 start de implementatie voor een goede aansluiting op het digitaal omgevingsloket.