Begroting 2019

Financiële positie

B. Thema: bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

2019

2020

2021

2022

Coalitieprogramma - Thema: Bereikbaarheid

 1. Kwartiermaker dijkversterking

-22.100

-22.100

-22.100

-22.100

 1. Uitwerking en uitvoering mobiliteitsvraagstukken

-35.000

-166.100

-166.100

-166.100

 1. Realisatie fietspaden en viaduct

0

-6.800

-6.800

-10.200

 1. Voetveer Bemmel-Ooij

-30.000

-15.000

-15.000

-15.000

 1. Uitvoering verkeersbesluiten

-66.000

-66.000

0

0

Totaal

-153.100

-276.000

-210.000

-213.400

 1. Kwartiermaker dijkversterking
  Het Waterschap versterkt tot en met 2016 alle rivierdijken in onze gemeente. De opgave voor hoogte en sterkte van de dijken komt uit het Hoogwater beschermingsprogramma als onderdeel van de Deltaprogramma. Tot en met 2022 bereidt het Waterschap alle werkzaamheden voor, in samenspraak met provincie en onze gemeente. Om ons eigen beleid, uitvoering, gewenste ontwikkelingen en de werkzaamheden met betrekking tot beheer en onderhoud goed te coördineren, wordt extra capaciteit ingezet (0,25 fte tot en met 2022).
 2. Uitwerking en uitvoering mobiliteitsvraagstukken
  Voor de uitvoering van het GMP maken we afspraken met andere overheden. Ook zijn een aantal maatregelen gedeeltelijk gefinancierd met subsidie en bijhorende prestatieafspraken. Daarnaast omvat het coalitieprogramma een intensivering van uren-inzet op verkeer en mobiliteit en op maatregelen die in overleg met andere wegbeheerders moeten worden uitgewerkt (bijv. v.d. Mondeweg, combinaties met dijkversterking, A325). Om deze ambitie en afspraken te kunnen waarmaken is nodig dat de thans tijdelijke extra capaciteit voor het GMP structureel wordt gemaakt. Uitvoering van het GMP staat of valt met een structureel meer uitgebreide inzet op mobiliteit. (1 fte)
  Voor projectleiding en civieltechnische specialisatie bij het realiseren van het uitvoeringsprogramma GMP is extra capaciteit nodig. Bestaande civieltechnische capaciteit is alleen beschikbaar voor maatregelen langs de Karstraat.  Voor alle andere maatregelen ontbreekt goede borging van werk en projectmatige aanpak. Uitgaande van het toekomstscenario voor de regionale wegenstructuur en de woningbouw-intensivering betreft dit structurele uitbreiding. (1 fte)
 1. Realisatie fietspaden en viaduct (investering € 255.000)
  Fietspad zomerdijk Scherpekamp (investering € 85.000): In de Angerense polder wordt een recreatieve fietsroute hersteld. Dit gebeurt deel door reconstructie van de bestaande weg en aanleg van een nieuw fietspad rondom het fabrieksterrein. In aanvulling daarop willen we het vracht- en fietsverkeer langs de zomerdijk scheiden door middel van de aanleg van een apart pad over de zomerkade. Dit is afhankelijk van cofinanciering vanuit de provincie.
  Fietspad/Viaduct Kattenleger (investering € 170.000): Dit betreft de aanleg van een fietsviaduct over de A325 tussen de Kattenleger en de Bemmelseweg. Samen met de gemeente Overbetuwe is bij de provincie subsidie aangevraagd voor de aanleg van dit fietsviaduct in 2019. Deze maatregel is onderdeel van de verkeersvisie van Park Lingezegen.
 2. Voetveer Bemmel-Ooij
  Bij de Bemmelse Waard, Zijdewinde, Sprok, fort Lent en Park Lingezegen wordt een nieuwe recreatieve oversteekmogelijkheid over de rivier gerealiseerd. Gemeentelijke bijdragen van Lingewaard en Berg en Dal zijn nodig voor realisatie en als exploitatiebijdrage. Hiervoor is incidenteel € 15.000 nodig en structureel eveneens €15.000.
 1. Uitvoering verkeersbesluiten
  De ambities in het collegeprogramma op het gebied van verkeer zijn fors. De taken die gekoppeld zijn aan de doelstellingen vragen om gedegen verkeersbesluiten. De voorbereiding hiervan moet gedegen en zorgvuldig zijn en worden uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen. De wet stelt hoge eisen en biedt belanghebbenden ruime mogelijkheden voor zienswijzen en bezwaren op (ontwerp)besluiten. Onzorgvuldige besluiten kunnen leiden tot uitstel door juridische procedures.